Utgravingsprosjekt

Ringeriksbanen og E16


Sted: Ringerike, Viken
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Steinar Solheim

Tidsrom: 2021 - 2023


Om prosjektet

Prosjektet er et flerårig utgravningsprosjekt som gjennomføres i forbindelse med Nye Veier AS utbygging av vei og jernbane mellom Sandvika og Hønefoss. Etter omfattende registreringer i Hole og Ringerike kommuner i 2016 til 2018 av daværende Buskerud fylkeskommune, skal Kulturhistorisk museum undersøke 24 lokaliteter i perioden 2021 til 2023. De berørte kulturminnene er av ulik type og omfatter lokaliteter knyttet til jernproduksjon og fangst, graver og bosetningsspor, og tidsmessig spenner dateringene fra yngre steinalder til vikingtid.

 

Ringerike og Hole kommuner er svært rike på kulturminner. Gunstige klimatiske forhold har sammen med næringsrikt jordsmonn skapt gode forutsetninger for jordbruk i forhistorisk og moderne tid. De berørte kulturminnene har et betydelig potensial til å gi oss ny informasjon om en rekke problemstillinger knyttet til fortidige jordbrukssamfunn. KHM har til hensikt å kartlegge utviklingen i bosetning og økonomi fra neolitikum til middelalder, og derigjennom se nærmere på endringer og årsakene til endringer i utviklingen av agrarbosetningen i dette tidsrommet.