Utgravingsprosjekt E39 Kanten

Arkeologi på Kanten

13.08.20

For tre uker siden startet Kulturhistorisk museum arkeologiske undersøkelser på Kanten like utenfor Mandal i Agder. Utgravningene er de første av flere undersøkelser i forbindelse med den nye E39-traseen i Mandalsområdet og vil pågå i en periode på 13 uker på sensommeren og høsten 2020. Bakgrunnen for årets undersøkelser er etableringen av ny tilførselsvei ned til Mandal sentrum fra den nye E39-traseen som delvis vil ligge litt lengre inn i landet enn dagens europavei.

Figur 1: Dronefoto som viser plasseringer av de arkeologiske lokalitetene som skal undersøkes i løpet av 2020-sesongen. (Av: Magne Samdal/Steinar Kristensen/KHM).

 

Kanten-området er i dag preget av beiteområder og idyllisk småhusbebyggelse og lokalitetene vi skal undersøke ligger i et lett kupert åkerlandskap naturlig avgrenset av heier med blandingsskog, beliggende i tilknytning til en av flere dalganger som går fra innlandet og ned mot kysten (Figur 1). I dag er det ca. 3 km fra Kanten og til kysten i sør, og ca. 300 meter bort til Mandalselva i vest. I forhistorien har derimot vannstanden vært noe annerledes her, slik som er tilfelle for sør- og sørøst-norge. Akkurat for denne delen av Norge er en derimot ikke helt sikker på landhevingsforløpet, men basert på andre undersøkelser, for eksempel på Lista og ved Launesmyra, har nok havnivået i første del av steinalderen vært lavere enn det er i dag i Kanten-området. Etterhvert begynte vannet å stige, og fram mot rundt 6500 fvt. var stigningen rask og havet stabiliserte seg fram mot år 2000 fvt., sannsynligvis rundt 6-8 meter høyere enn i dag. Etter dette begynte havnivået på nytt å synke og nærmet seg dagens havnivå rundt 1000 fvt. I dag ligger bunnen av dalgangen ved lokalitetene 5 moh., mens høydedragene i heiene rundt strekker seg opp mot 40 moh., så ved å endre litt på havnivået viser kartdataen fra området at det som i dag er knauser og koller innenfor lokalitetene, har i deler av forhistorien har vært kystnære odder og nes. Dagens åkrer og myrområder på Kanten var den gang del av et større grunnvannsområde (Figur 2).

Figur 2: Kanten-området med endret vannstand til 5- og 10 meter over dagens havnivå (se innfelt kart for dagens havnivå).Over en lang periode var de forbindelse mellom Aurebekkvatnet i nord, Jåbekkvatnet i sør og Mandalselva i vest  Kart: Anette Sand-Eriksen/KHM.

Årets undersøkelser vil omfatte utgravninger av fire lokaliteter og på det meste vil det være opptil 21 arkeologer i sving i området. De fire lokalitetene har i valgt å kalle Jakobshola, Ime Myran og Kanten 1 og 2. Alle fire ligger tett på hverandre innenfor et område på 400 x 200 meter og samtlige har spor etter flere faser og perioder (Figur 1).  Under registreringene ble det nemlig gjort funn og utført dateringer som tyder på bosetninger både i mesolitikum, neolitikum, bronsealder samt jernalder og til og med middelalder. På Kanten 1 og 2 ble det gjort funn av firesidig øks, pilspisser og jernalderkeramikk samt mulige graver, flere konsentrasjoner med flint og kokegroper fra flere perioder. Ime Myran hadde både spor etter bronsealder og steinalder og nå fått flotte mikroflekkekjerner mens Jakobshola har vist seg å være et lite mysterium med forvunnede økser, strukturer fra andre verdenskrig og komplekse stratigrafier som vi gleder oss til å utforske ytterligere.

Samlet vitner lokalitetene om at Kanten er et uvanlig rikt kulturminneområde med omfattende bosetning fra nær sagt alle arkeologiske perioder. Undersøkelsene igangsatt på Kanten vil derfor kunne være et viktig bidrag til ny kunnskap om befolkningsutviklingen og bosetningshistorikken i regionen gjennom et langt tidsløp.

Arbeidet, funn og foreløpige resultater vil ukentlig formidles via Facebook- og Instagram-kontoene Arkeologi på Kanten og her på Norark.  Følg oss gjerne!


Figur 3: Pilspisser fra yngre steinalder funnet under registreringene på Kanten 1 og Kanten 2, spinnehjulet er fra Kanten 2. Foto: Agder fylkeskommune.

 

Figur 4 Øksene fra Jakobshola var lenge forsvunnet men har nå kommet til rette. Hvilke av øksene på bildet som kommer herfra er en oppgave vi skal ta tak i nå, men gamle beskrivelsene tyder på at det er to av de til venstre i bildet samt flintavslaget til høyre. Foto/sammensetting: Anette Sand-Eriksen/KHM.

Figur 5: Små mikroflekkerkjerner rett fra jord og såld funnet på Ime Myran forrige uke. Foto: Anette Sand-Eriksen.

 


Kommentarer


tom Haugen
13.08.2020

Dette blir spennende! Spesielt for oss som følger denne siden hver eneste uke.

Eirik Jensen Granados
20.08.2020

Det ser ut som det er møkje å finne her. Da det er blitt gjort funn ifra fleire tider. Er stolt over deg Tina. Lykke til med utgravingane!