Utgravingsprosjekt Bokn

Ikke bare steinalder!

27.07.17
Dette knuste leirkaret ble funnet nært opp til en bergvegg. Kanskje er stedet en gammel mødding eller avfallsplass?

På Bokn går steinalderutgravningen for full maskin. Vi er i ferd med å undersøke tre senmesolitiske boplasser. Disse vil bli beskrevet mer utfyllende senere, for i dette innlegget vil jeg se nærmere på kulturspor som kom noe uventet på oss, og som er yngre enn steinalderboplassene vi graver.

Helt sør på feltet ble vi tidlig klar over et definert lag som inneholdt noe flint, keramikk og trekull. I og utenfor laget fant vi strukturer som kokegroper, ildsteder og mulige stolpehull. Vi regnet med at laget var et kulturlag, dvs et lag som er dannet i forbindelse med menneskelig aktivitet, men vi var noe usikre på hva slags aktivitet det representerte, og hvor gammelt det var. Etter rensing av lagets ytterkant fant vi tydelige ardspor like under det. Så etter alt å dømme er det snakk om et dyrkningslag. I selve laget har vi funnet strukturer som ildsteder og kokegroper, men disse er anlagt sekundært og kan knyttes til en senere aktivitet. Vi har dermed tatt et byks på noen tusen år frem i tid i forhold til steinalderboplassene vi graver.

Ardsporene ga oss en tydelig indikasjon på hvilken aktivitet kulturlaget representerer.

Det er nærliggende å se laget i lys av bosetningssporene Kristine Reisersen undersøkte i fjor, og som ligger like ved (disse er også omtalt på Norark). Her ble det påvist hus fra bronse- og jernalder. I midlertid er laget vi undersøker i år delvis lokalisert på små, nærmest uanseelige flater, gjerne mellom bergknauser. Vi kan være på sporet av svært tidlig jordbruk, kanskje fra siste del av steinalder? Dyrkingslag er svært vanskelige å datere. Per definisjon er et dyrkningslag omrotet/forstyrret av arden eller plogen. Materiale vi tar ut for datering kan derfor stamme fra eldre, men også yngre kontekster. Det samme gjelder flinten vi fant i laget; denne stammer sannsynligvis fra en nærliggende boplass og har havnet der som et resultat av dyrkning. Vi har imidlertid kokegroper som bryter gjennom laget og dateringene fra disse kan gi oss en øvre grense for lagets alder.

Fremover kommer vi til å fjerne deler av dyrkningslaget for muligens å påvise ytterligere bosetningsspor under det.

Ellers går det bra her på Bokn, selv om været har vært så som så. For øyeblikket har himmelens sluser åpnet seg. Da passer det bra med funnvask og blogging. Vi kommer tilbake med mer senere.

På regnfulle dager som dette er det duket for blogging og funnvask.


Kommentarer


Kai Abrahamsen
28.07.2017

Spennende Oliver! Satser på å ta turen ut og hilse på igjen snart.

Volker
28.07.2017

Koselig brakke 🙂

Forresten virker det påfallende ofte at større sammenhengende rester av jernalderkeramikk ligger inntil bergvegg eller store steiner. Snakk om gjengående fenomen. Må da være kultisk…