Utgravingsprosjekt Abelsborg Midtjord

Tufter i Varanger

05.07.16
Av Redaksjonen
Tuft 2, sett mot øst. Nordre del er åpnet.

Tromsø Museum er godt i gang med det første prosjekt for året, der vi er 3 stk som i løpet av 3 uker skal grave ut to steinaldertufter i Abelsborg (Áppošborri), Nesseby/Unjárga kommune.  

Tiltakshaver for prosjektet er grunneier som ønsker å bygge ny vei til de to eiendommene som ligger på området. Denne veien vil berøre to av tre automatisk fredede tufter fra yngre steinalder. Varanger er et område eksepsjonelt rikt på kulturminner fra hele steinalderen, og mange i området har disse på sin eiendom. Prosjektet er et mindre privat tiltak, noe som betyr at etter at alle søknader er godkjent, dekkes alle utgravningskostnadene av Riksantikvaren. Tiltakshaver har dermed ingen ekstra utgifter i forbindelse med disse undersøkelsene.  

De berørte tuftene er overflateregistrert som forsenkninger med svake voller på omtrent 4 m i diameter og ligger 17 moh. Gulvene ser ut til å være gravd ned 20- 30 cm, med klarest avgrensing i bakkant. De ligger inntil veiskjæringen på E75, og har begge mulige møddinger som er skadet av denne. De tolkes til å være fra perioden 2000-1000 f. Kr. og siste del av steinalderen i Nord-Norge. Vegetasjonen er sparsom, som den ofte er i Finnmark, og avtorvingen gjøres manuelt. Dette er tungt arbeid, men morsomt når man avdekker strukturer. Det hjelper også at været har vært godt, selv om det i Finnmark også betyr mye mygg og insekter. 

Etter å ha åpnet den nordre halvdelen på begge tuftene kommer i den ene tufta godt frem. Den har en ryddet gulvflate som er noe nedgravd og er markert i bakkant av en oppbygget steinvoll. Her er det sannsynlig at det kommer frem flere strukturdetaljer etter hvert, og forhåpentligvis et ildsted eller to.  

Det forventes ikke den store funnmengden fra disse strukturene, og hittil er det kun spredte funn på overflaten som har kommet frem. Fra området mellom strukturene har vi det fineste funnet hittil med en knekt flatehugget spiss i kvartsitt.  

Flatehugget spiss i kvartsitt

Flatehugget spiss i kvartsitt

Manuell avtorving av tufter

Manuell avtorving av tufter