Gravhögen i rundköringen. Del 1.

06.06.18
Kärnröset inom den stora högen. Sett mot väster. Fotograf: Kristin Orvik

I Halmstad, Rygge, Østfold ska Hafslund Nett bygga ut sin existerande transformatorstation. I detta område ligger ett sedan länge känt gravfält bestående av 32 gravhögar, kallat Gunnarsbingen (id 48968). Två av dessa högar kommer påverkas vid detta arbete och därmed tog denna undersökningen fart.

Gravfältet ligger placerat på Raet i Østfold som har ett stort antal automatiskt fredade kulturminnen på sig. Flertalet av dessa består av gravar och gravfält från brons- och järnålder men en del bosättningsspår finns här också. Flera av dessa gravfält är förbundna av hålvägsystem. En grav på Gunnarsbingen grävdes också ut på tidigt 1980-tal. Ingen rapport finns från denna grävningen men det ska ha rört sig om en grav från äldre järnålder. Trond Løken utförde också en undersökning, 1971, av en gravhög på gården Vold precis i anslutning till fältet. Den högen var uppbyggd av ett stenfritt högfyll med kantkedja och kärnröse. Gällande fynd framkom keramik, järn och harpiks men ingen begravning. Denna grav är inte daterad.

De två högarna efter avtorning och rens. Sett mot norr. Fotograf: Kristin Orvik

Nu närmar sig grävningen ved Halmstrad halvtid, och vi har nu rört oss ned i bägge av våra högar. Vi tänkte då att det var dags att visa upp lite av det som framkommit än så länge.

Bägge högarna ser ut att vara relativt intakta då inga tydliga spår av plundring är synliga. Dock så har de bägge haft stora mängder med påförda massor placerade ovan sig. Här låg rikligt med tegel och material från intilliggande vägbygge, samt cykelhjul och en printer. Högarna ligger lite komplicerat till då den ena är inklämd centralt i en rundkörning medan den andra ligger mellan vägen, den nuvarande trafostationen och tilltagsgränsen. Detta innebär att vi ej har något rum att tala om då det gäller avbaningar och liknande runt högarna i jakt på andra tillhörande strukturer och anlägg. Här är det enbart högarna som kommer få fokus.

Den stora högen med synlig stensamling. Sett mot väster. Fotograf: Kristin Orvik

A105, den lilla högen

Den minste högen har en storlek på ca 10×9 meter och höjden ligger på ca 0,5 meter. Efter rensning så var det synligt tre större relativt centrala stenar (ca 80 cm stora) men annars verkade det främst röra sig om en jordbyggd hög. Den största av dessa stenar ligger nästan hela vägen ned till botten av högen.

De två första kvadranterna är nu grävda ned till botten och en del spännande ting och företeelser har uppmärksammats. I den första kvadranten har fyra reela lag uppmärksammats samt ett brandflak med en urnegrav. De översta massorna verkade väldigt blandade och har troligen samlats samman från olika områden och kastats på högen. Under dessa kommer ett mörkare brunt lag som täcker hela högen och når helt ut till dess gräns. När detta lag grävdes bort påträffades en stenkedja liggande runt centrum. Denna kedja ligger ca i mitten av kvadranten, 2,5 meter ut från centrum, och mitt i mellan centrum och utkanten av högen. Kedjan består av sten, runt 20-30 cm i storlek. Det tredje laget påträffade vi på insidan av denna stenkedja. Detta var ljusare i färgen och fetare än det överliggande laget. Igenom detta laget har man grävt ned strukturen som rymmer primärgraven i högen. Den ligger rakt under den stora centrala stenen som nämndes här ovan.

Den lilla högen i starten av grundligare undersökning. Sett mot norr. Fotograf: Jakob Kile-Vesik

I nedgrävningen låg en hel del bränt ben men också stora mängder keramik. Det verkar vara minst två urner som legat i nedgrävningen. Kamfragment och pärlor påträffades även de i denna struktur samt något som verkar vara ett hänge i en kopparmineral. Här ligger också mycket kol som stammar från kremationsbålet. Denna struktur ligger nedgrävd genom det sista laget i högen som återigen är en mörk sandig silt. Detta sista laget är troligen ett äldre dyrkningslag som legat på platsen när graven byggdes. Stenarna i kedjan ligger ovan laget och urnegraven är grävd igenom det. Det ska också påpekas att det i under laget har påvisats en god del ardspår som visar till odling i området. Utbredningen på dessa spår är dock lite osäker. Ligger de bara under högen eller fortsätter de även utanför? Då vi ej har plats att avbana några ytor runt högen är detta tyvärr en fråga som kommer gå obesvarad. Men det kan verka som samma dyrkningslag dyker upp även under den stora högen så troligen har hela ytan odlats före gravfältet bredde ut sig och krävde mer plats.

Den lilla högen under utgrävning. Sett mot öster. Fotograf: Kristin Orvik

Gällande fyndsituationen så har ett femtiotal fynd framkommit än så länge. Detta inkluderar få metallfynd till trots för ständig kontroll med metalldetektor. Möjligen har det varit dåliga bevaringsförhållande för järn och det rör sig istället till största delen om keramik. Den keramiken som varit möjlig att datera på grund av linjedekor har placerats i romersk järnålder/folkvandringstid. Fynden ligger lite spridda i lagen och det är omöjligt att se koncentrationer eller liknande förutom just inom urnegraven där mycket keramik låg tillsammans med de nämnda pärlorna och kamfragmenten.

Den lilla högen och stenkedja. Sett mot nordöst. Fotograf: Kristin Orvik

Urnegrav i den lilla högen. Sett mot nordöst. Fotograf: Kristin Orvik

A100, den stora högen

Den största högen hade mått på ca 18×15 meter och en höjd på kring 60 cm. Här blev det tydligt redan vid avtorvning och finrensning att det ligger en hel del större sten, ca 40-80 cm i storlek, centralt i haugen. Detta rörde sig om en typ av kärnröse men det var relativt stort i yta,ca 6×6 meter. Massorna ovan och utanför detta röse var väldigt blandade och representerar troligen bara massor som kommer från området omkring högen som har grävts upp för att samla samman nog med jord. När massorna utanför röset grävdes bort framkom bara en liten bit keramik så inga stora fynd påträffades här. Detta gjorde att vi tog in maskin för att gräva bort detta utomliggande lager i den andra kvadranten av högen.

Kärnröset inom den stora högen. Sett mot väster. Fotograf: Kristin Orvik

Efter finrensning ner till stenen i den första kvadranten såg vi vad som verkade som en stencirkel liggande i utkanten av röset. Dock ligger det även en del stenar utanför denna kedja men de kanske en gång har legat ovan röset. För att studera om denna cirkel fortsatte runt hela anlägget så valde vi att sätta upp profilbänkar och gräva oss ned till stenen i alla kvadranter. Detta visade att cirkeln fortsätter och att jordkappan i och med detta placerats väldigt skevt i förhållande till röset. Finrensningen på högen gav oss ytterligare flera fynd av keramik. I botten av högen och under röset ligger det ett mörkt lager som troligen representerar ett dyrkningslag. Röset i sig ska nu snart undersökas och det blir spännande att se vad som döljer sig inom det.

Fotogrammetri av den lilla högen.

Kartbild över undersökningsområdet.

Det var en inledande rapportering av vad som framkommit vid undersökningn vid Halmstad. Nu ska det bli väldigt spännande att se vad som dyker upp när vi börjar röra oss ned i de andra kvadranterna och slutför fältet. Följ med här på Norark.no för vidare rapportering om vår framdrift.