Utgravingsprosjekt Sola Sentrum

Spennende aktivitetsflater

09.05.17
Mosaikken viser fire aktuelle flater som skal undersøkes. etter avdekkingen fremstår disse flatene som naturlige flater mellom de fremtredende bergryggene.

Etter to hektiske uker med organisering og avdekking med gravemaskin er vi nå klare for å komme i gang med å fingrave flere spennende flater som inneholder spor etter lengre og kortere opphold fra eldre steinalder.

Fjellknausen og flaten ligger like ved hverandre.

Fjellknausen og flaten ligger like ved hverandre.

Prosjektet kommer til å strekke seg over 16 uker, hvor prosjektgruppen består av fire arkeologer. Det er to lokaliteter som inngår i undersøkelsen. Den ene er registrert som en kulturlagsrest i dyrket mark, og den andre er definert ut i fra en rekke funnførende prøvestikk langs en mindre fjellknaus som stikker opp på den nevnte dyrka flaten. De funnførende områdene på fjellkollen er de desidert mest interessante på bakgrunn av at de i stor grad fremstår som uforstyrret av moderne inngrep. I tillegg er kollen et ypperlig utkikkspunkt og tilholdssted ved sjøen, som den gang dekket området vi i dag kjenner som Sola flyplass. Gjenstandsfunnene som fremkom gjennom registreringen tyder på at området har vært i bruk i de siste fasene av eldre steinalder (7000-4000 f.Kr). Nøyaktige dateringer foreligger ikke, men prøver vil bli analysert i løpet av sesongen.

Bildet viser dennordlige delen av fjellknausen hvor det har blitt gravd en sjakt før området er avdekket med maskin. To av de aktuelle flatene er synlige på bildet.

Bildet viser dennordlige delen av fjellknausen hvor det har blitt gravd en sjakt før området er avdekket med maskin. To av de aktuelle flatene er synlige på bildet.

De to lokalitetene føyer seg inn i rekken av steinalderboplasser som Arkeologisk museum har undersøk ved, og rundt flyplassområdet de siste årene. Sømmeboplassene, Ølbergveien, Utsola, og Tanangervegen/Tjora er alle lokaliteter hvor det har blitt gjort spennende og viktige funn fra eldre og yngre steinalder. De to lokalitetene ved Sola Sentrum- prosjektet vil gå inn i en større sammenheng der vi har en flott mulighet til å kunne se på tendenser som går noe utover enkeltboplasser, og se på hvordan dette området har blitt utnyttet i store deler av steinalderen.

Innledningsvis ble det gravd noen prøvestikk på fjellknausen for å få kontroll på lagsammensetningen og nivå for funnførende masser i forkant av avdekking med gravemaskin. I stikkene har vi truffet på en lovende steinpakning på flate C, og årets første økse- funn. Steinpakningen vet vi enda ikke omfanget av men beliggenheten er lovende og håpet er å etter hvert avdekke en større gulvflate eller plattform brukt som bolig eller annen aktivitet. Øksen er et egg- fragment av det som minner om en større trinnøks i bergart. Noe som kan passe godt inn i den tidsepoken vi forventer å finne mer av.

Øksen som ble funnet i ett av prøvestikkene.

Øksen som ble funnet i ett av prøvestikkene.

Arbeidet med å avdekke fjellkollen med maskin var tidkrevende og strevsom. derimot ble resultatet bra!

Arbeidet med å avdekke fjellkollen med maskin var tidkrevende og strevsom. derimot ble resultatet bra!

Avdekkingen av fjellkollen var noe strevsom både for mannskap og maskin. Ujevne bergformasjoner og mye røtter gjorde at det tok noe tid å komme ned på ønskelig nivå. Derimot er gevinsten at flere fine flater viser seg mellom fremtredende bergknauser. Flater som ville vært innbydende som tilholdssted i kortere eller lengre perioder i steinalderen. Det er på disse naturlige flatene vi legger inn innsatsen de neste ukene for å, forhåpentligvis, avdekke intakte boplasser og kanskje også enkelthendelser som vil gi mye informasjon om aktiviteten i området i steinalderen.

Mosaikken viser fire aktuelle flater som skal undersøkes. etter avdekkingen fremstår disse flatene som naturlige flater mellom de fremtredende bergryggene.

Mosaikken viser fire aktuelle flater som skal undersøkes. etter avdekkingen fremstår disse flatene som naturlige flater mellom de fremtredende bergryggene.


Kommentarer


Eivind Abrahamsen
29.05.2017

På denne bergknollen mot veien er det en firkantet innhogging som ser interessan ut. Kan ha bli brukt som vegger i en større bygning i Viking tiden?

Krister Eilertsen
09.06.2017

Hei Eivind
Takk for at du følger med og kommer med spørsmål. Vi har også lagt merke til denne rektangulære formasjonen som går inn i bergveggens sørvestlige side. Dessverre så tror jeg ikke at den er etablert så tidlig som i vikingtiden. Derimot så tror jeg dette kan spores tilbake til krigens dager, eller i tidsrommet før og etter. Om det er tyskernes aktivitet rundt flyplassområdet eller noen andre er vanskelig å si. Men mitt tips vil være at man har tatt ut stein til et eller annet formål i tidsrommet 1930 – 1950.
Mvh
Krister