Utgravingsprosjekt Onsøy pukkverk

Et kokegropfelt i bronsealderens landskap

15.06.20

På Lund Store, Onsøy, Fredrikstad i Østfold undersøkte Kulturhistorisk museum i 2018 en liten lokalitet med kokegroper, udekorert keramikk, en slipt bergartsøks og spredte flintavslag.

Utgravningen ble gjort i forbindelse med utvidelse av Onsøy Pukkverk.

Boplassen var registrert som en steinalderboplass, men etter endt utgraving viser den seg å ha vært i bruk i bronsealder.

Landskapet rundt Onsøy pukkverk er rikt på kulturminner, med både gravhauger, gravrøyser og gravfelt fra bronsealder og jernalder, men spesielt helleristningsfelt fra bronsealder og førromersk jernalder. Utgravningen viste få og svært spredte steingjenstander på lokaliteten i forhold til hva man kunne forvente av en boplass fra eldre del av yngre steinalder, og ingen funnkonsentrasjoner ble dokumentert. Mye av flintmaterialet var smått og endel kan være framstilt ved hjelp av flateretusjering/pressteknikk, som hører hjemme i slutten av steinalder, bronsealder og delvis i førromersk jernalder. Øksa er en firesidig slipt øks av bergart, og denne typen er også vanligst i den yngste delen av steinalder-bronsealder.

Det ble dokumentert åtte kokegroper på feltet. De lå tett samlet og klart avgrenset. Tre av disse er radiologisk datert til slutten av eldre bronsealder (henholdsvis 1195 – 915 f.Kr, 1120 – 900 f.Kr og 1195 – 930 f.Kr) og flintmaterialet kan trolig knyttes til anvendelsen av disse.

Kokegropfeltet . Foto Birgitte Bjørkli, KHM.

Slipt øks av bergart. Foto Birgitte Bjørkli, KHM.