Utgravingsprosjekt

Nore Sunde


Sted: Stavanger, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Even Bjørdal

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Bakgrunn: Reguleringsplan for Nordre Sunde i Stavanger kommune; endring frå dyrka mark til bustadområde og diverse tenesteyting m.m.

Prosjektet er todelt: 1) Undersøking av 3 kulturminneområde med restar etter forhistorisk busetnad, 2) På oppdrag frå Riksantikvaren undersøkje om vegen Gamle Sundeveg, som går gjennom området, er eit vegfar som er så gammalt at det er verneverdig.

Gjennomførast i perioden juli –september 2015.

Forventningar: Finne restar etter forhistorisk gardsbusetnad frå bronse – eller jernalder, truleg frå fleire gardar. Det er er også mogleg at det vil dukke opp flatmarksgraver i samband med dette. Det kan ikkje utelukkast at vegfaret som i dag er Gamle Sundeveg, kan vise seg å ha bakgrunn i ferdsel til desse gardane i forhistorisk tid.