Utgravingsprosjekt Menes-Vik-Lærgreid

Resultater fra Lægreid

12.03.18

Da har vi fått tilbake svar på noen av prøvene og det er på tide å fortelle litt om noen av resultatene fra utgravningen.

Oversiktsbilde

Lokaliseringen av de forskjellige husene på lokaliteten.

I alt ble det oppdaget spor etter 5 hus, hvor det eldste også er det mest fragmentariske huset (E) som ble datert til 2916-2714 f.Kr., mellomneolitikum. Dette huset er et toskipet langhus med en lengde på rett over 11m. Huset inneholder ingen ildsteder eller andre spor etter rom- eller funksjonsinndelinger.

Hus D

Hus D markert mer oransje steiner, og fortsetter ut av feltet. Foto: Søren Diinhoff

For å finne det neste huset (D) må vi ca. 1000 fram i tid til 750-405 f.Kr., yngre bronsealder/ førromersk jernalder. Huset er tolket til å være et treskipet langhus på minst 18m (grunnet moderne forstyrrelser kan endelig lengde ikke avgjøres) og maksimalt 22m. Huset skiller seg fra de andre husene på lokaliteten ved at det er det eneste som har en øst-vest orientering. Huset har ingen synlige ildsteder eller andre rom- eller funksjonsinndelinger.

De neste to husene utgjør et gårdstun fra romertid. Husene er datert henholdsvis 28-214 e.Kr. (C) og 56-235 e.Kr (B). Hus B har tidligere vært tolket til å være en del av et gårdstun sammen med hus A, men etter at dateringene kom inn har B vist seg å danne et gårdstun sammen med hus C.

Hus C. Foto: Søren Diinhoff

Hus C er et treskipet langhus på 46,6m, med en største bredde på 7,65m og et indre areal på 295 kvm. Huset har et rom tolket som et mulig mottakelsesrom i den nordlige enden, boligdel like sør for midten og et produksjonsrom i sørlig ende. Huset har ingen spor etter fjøs eller stall.

Hus B er et treskipet langhus på ca. 36m med en sentral boligdel og en mulig fjøs/stall del i den nordlige enden. I den sørlige enden er det et produksjonsrom. Huset har 3 oppføringsfaser (husområde B), hvor det også er spor etter vedlikehold på de enkelte fasene. Husets mulige fjøs/stall er for lite til å dekke hele denne gårdens behov, og det er antatt at et 3 bygg mangler. Ut fra det nordøstlige hjørnet til hus B går det en grensemarkør østover forbi hus C og forsvinner ut av lokaliteten. Denne grensemarkøren har trolig fortsatt til den manglende fjøs/stallen. På gårdstunet mellom hus C og B er det kokegropsfelt som er fra samme periode som husene. Det er et tydelig skille mellom de kokegropene som ligger langs grensemarkøren og de som ligger sentralt mellom husene. Disse er tolket til å stamme fra to forskjellige typer aktiviteter, men hvor ofte disse har foregått er uvisst.

Hus A og Hus B. Foto: Ole-Aleksander Ulvik

Det siste huset (A) er et treskipet langhus datert 336-534 e.Kr., yngre romertid. Huset er minst 45m, men da sporene fortsetter ut av lokaliteten er lengden antatt å være større. Huset har en tydelig todelt inndeling med boligdel i den nordlige enden og stall/ fjøs i den sørlige. Det er uvisst om det er flere bygninger knyttet til dette huset, om så ligger disse vest for huset utenfor lokaliteten.

Med disse resultatene seter vi et punktum for 2016 og 2017 utgravingene på Lægreid. Rapporten er under konstruksjon og vil etter hvert publiseres på UiB sine nettsider for utgravingsrapporter.