Utgravingsprosjekt Loen, Stryn

Undersøkelser av dyrkingsspor

05.04.19

Feltsesongen – 2019 er nå godt i gang for Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen. Et av årets første prosjekter finner sted ved Loen, i Stryn kommune.

I forbinnelse med en omreguleringsplan av dyrket mark til boligfelt har Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen nå satt i gang utgravninger på lokaliteten Askeladden ID nr. 155038.

Det aktuelle planområdet ligger sør på en terrasse, 650 meter inne fra Lobukta og 170 meter nord for Loelva, like ved fylkesvei 723 og Loen kirkested. Oppstart for utgravningene var 25.03.2019.

Inne på planområdet er det tidligere funnet spor etter forhistorisk dyrking, registrert av Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2011.

Universitetsmuseet i Bergen utførte i 2009 arkeologiske undersøkelser ved Loen kirke. Her ble et stort langhus fra sen romersk jernalder og folkevandringstid lagt fri. I tillegg ble det funnet stolper fra romersk jernalder. Disse to lokalitetene ligger omtrent 200 meter nord for det aktuelle planområdet. Det er trolig at de påviste dyrkingssporene på planområdet hører til den eldste delen av denne bosetningen. Målet med den arkeologiske undersøkelsen er derfor å undersøke hvorvidt det finnes en relasjon mellom lokalitetene, og hente ut informasjon som kan si noe om plantevalg og dyrkingsstrategi for denne jernalder-boplassen.

Etter to ukes arbeid er et område på ca. 700m2 gravd ut. Flere gode dyrkingsprofiler er anlagt, i noen av disse kan det sees avtrykk etter åkre, samt plogspor. I tillegg er det funnet kokegroper og ardspor. Undersøkelsen har dermed gitt gode resultater så langt. Det videre arbeidet på lokaliteten vil omfatte prøveuttak for radiologiske og botaniske undersøkelser.

En av dyrkingsprofilene på utgravningsfeltet. I bunn er det antegeligvis dyrkingslag fra yngre jernalder. De er gjennomskåret av lyse, kraftige plogspor, trolig fra middelalderen.

Feltarbeidet ved Loen forventes å være ferdig den 12.04.2019.

Deltakere: Søren Diinhoff (Prosjektleder) Kristoffer Hillesland (Feltleder) Cecilia Falkendal (GIS-ansvarlig).