Utgravingsprosjekt

Håloglandsvegen


Sted: Nordland, Lødingen
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Inga Malene Bruun

Tidsrom: Juni - September, 2020 - 2022


Om prosjektet

Statens Vegvesen skal bygge ny veg og utbedre eksisterende veg på Evenes-Sortland, den såkalte Hålogalandsvegen. I første omgang er det lagt opp til utbygging og utbedring på strekningen Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.

Langs denne strekningen har Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget registrert et stort antall kulturminner. 32 automatisk fredete kulturminner blir direkte berørt av utbyggingen. Disse skal undersøkes av Norges arktiske universitetsmuseum i løpet av årene 2020-2022.

Kulturminnene som skal undersøkes har et vidt kronologisk spenn; fra eldre steinalder til nyere tid. 16 av lokalitetene skal dateres til steinalder, hvor siste del av eldre steinalder og tidlig yngre steinalder synes å være særlig godt representert. Jernalder er representert gjennom to lokaliteter; et mulig gravfelt som også kan ha vært i bruk i bronsealder og et komplekst bosetnings/produksjonsområde. To av lokalitetene er daterte til middelalder: en gårdsbosetning og et kullgropanlegg. Gårdsbosetningen kan ha aktivitetsspor som går tilbake til jernalder. 12 av lokalitetene representerer samisk bosetning og landskapsbruk fra middelalder og opp til moderne tid. Disse omfatter 6 boplasser med tuftekonstruksjoner, 1 teltboplass, 3 steingjerder, og 2 gálluer (ferdselspunkter)/heller/mulig sieidi.

Prosjektet kan følges her:

Arkeologi langs Hålogalandsvegen | Facebook