Utgravingsprosjekt Foss

Sikring av helleristninger i Melhus

11.06.15
Av Redaksjonen
Nyoppdagede figurer på Foss IX i 2011. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet, Eva Lindgaard 2011.

Foss-gårdene på vestsiden av Gauldalen i Melhus kommune har gitt utallige funn fra jernalder og middelalder. Rundt ti gravhauger og -røyser er funnet på Foss og Foss Søndre. Dessuten har dyrking, registreringer og utgravninger siden slutten av 1800-tallet gitt utallige funn som antagelig er knyttet til graver.

I tillegg er det funnet totalt 12 ristningslokaliteter på Foss, den siste ble funnet så sent som i 2014. Lokalitetene er både rene groplokaliteter og figurlokaliteter og befinner seg både på løse steiner og på fast berg. Feltene er fra bronse- og jernalder. Ristningsfelt fra bronse- og jernalder er ofte sett som kultplasser der overgangsriter eller andre regelmessige riter har funnet sted. Både de mange båtfigurene og skålgropene er knyttet til graver. Felter og figurer kan også avspeile denne tidens eiendomsgrenser eller bruk av området.

Både graver, ristninger og andre kultur- og naturminner er deler av kulturstien i området som Horg Bygdatun har anlagt og skjøtsler.

Årene 2003, 2007 og 2014 foretok Sør-Trøndelag Fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet befaringer til alle ristningsfeltene på Foss med henblikk på tilstand og tilrettelegging.

Foss I på bruket Innlegget har figurer fra bronsealderen som båter og spiraler og hadde vært tilrettelagt av Horg Bygdatun i flere år. NTNU Vitenskapsmuseet og Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i flere år sett at situasjonen på feltet var prekær. Feltet var preget av avskalling og forvitring, og enkelte figurer var delvis eller helt borte.

I 2007 så Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet på muligheten for å flytte tilretteleggingen fra felt I til det nærliggende feltet Foss IX som bare delvis var oppe i dagen. I mai i 2008 ble Foss I gjentatte ganger spritet og tildekket for å fjerne all vegetasjon innen nydokumentasjonen av feltet samme år. I 2011 ble omsider en mer permanent tildekking med vekstduk og jordmasser lagt over Foss I, mens Foss IX ble avdekket, renset og dokumentert. Avdekkingen ble spennende med flere nyfunn av figurer. I tiden som har gått etter dette har jordmassene på Foss I grodd fint til mens Foss IX har blitt våtrenset årlig og skiltet.

I 2012 begynte NTNU Vitenskapsmuseet også med tildekking og spriting av Foss II på eiendommen Grønlia. Dette feltet som også var tilrettelagt av Horg Bygdatun, bestod av to fotsålepar og rundt 30 skålgroper som var dekket av mose og lav. I perioden 2012-2014 har feltet årlig blitt avdekket og våtrenset, spritet og tildekket. Etter fellesbefaringen i 2014 ble det besluttet at også gropfeltet Foss III like ved Foss II burde avdekkes og renses da det var dekket av et tykt lag med barnåler som skapte et surt miljø.

På Håggåløkkja ca 1 km nord for feltene på Innlegget ligger Foss VI med sine skålgroper, gropfigurer og skårne furer. Også dette feltet har vært tilrettelagt gjennom kulturstien over flere år. Siden feltet under befaringen i 2014 var såpass overvokst med mose og lav, ble det besluttet at også dette feltet skulle sprites, tildekkes og renses mekanisk.

Foss VI ved befaringen i 2014. Feltet skal renses mekanisk, sprites og tildekkes i juni 2015. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet, Eva Lindgaard 2014.

 

Foss III under befaring i 2014. Feltet blir kostet rent og trær ved feltet fjernes i juni 2015. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet, Eva Lindgaard.