Utgravingsprosjekt Fløen

Oppstart utgravning i parsellhagen, Fløen

24.04.18

I forbindelse med en omreguleringsplan for Bybanen Sentrum – Fyllingsdalen i Bergen, har Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen nå satt i gang utgravninger på lokaliteten Askeladden ID nr. 224929. Utgravningsområdet ligger i Fløen parsellhage, gnr. 165 bnr. 66, i Fløenbakken på Årstadvollen i Bergen kommune. Oppstart for utgravningene var 09.04.2018.

Inne på planområdet ved Fløen parsellhage og Fløenbakken er det registrert flere automatisk fredede kulturminner. Det er her spor etter forhistorisk dyrking, samt seks kokegroper, registrert av Hordaland Fylkeskommune i 2016. De tidligste funnene er datert til neolitikum. I tillegg er det dateringer fra eldre og yngre bronsealder, samt jernalder.

Planområdet befinner seg i nærheten av et viktig kulturhistorisk område i Bergen. Den forhistoriske aktiviteten på Fløenbakken ligger tett opp til området hvor en av kongsgårdene til Harald Hårfagre lå, gården Alrekstad. Alrekstad er populært ansett som å være opphavet til byen Bergen i tidlig middelalder. Området ved Årstad, som gården heter i dag, har vist flere spor etter denne sentrale gården, inkludert spor etter boplass og jordbruksaktiviteter. Det er også registrert en gravhaug i nærheten av lokaliteten, som er nesten 25m lang og 1,5m høy. Størsteparten av dateringene fra lokalitetens nærområde er fra forskjellige perioder av Bronsealder og Jernalder.

Universitetsmuseet i Bergen har store forventinger til utgravningen i parsellhagen. På lokaliteten Askeladden ID nr. 224929 er det bevart omfattende, dype og godt bevarte dyrkingslag med både høy alder og lang kontinuitet. Lokaliteten gir derfor en enestående mulighet til å belyse det tidlige jordbruket i Bergensområdet. Det botaniske og arkeologiske arbeidet med lokaliteten skal forsøke å belyse denne problemstillingen og etablere ny viten derom. Fra tidligere er det ingen arkeologiske undersøkelser av tidlig jordbruk i Bergen området. Under utgravningen skal tverrvitenskapelige botaniske og jordbunnfysiske undersøkelser vektlegges. Målet er å klarlegge omfanget av åkrenes gjødsling og finne ut av hvilken type gjødsling det er snakk om. I tillegg er det et mål å finne ut av dyrkingsvariasjonen mellom åkerens senter og utkant. Denne målrettede analysen vil bidra med viktig arkeologisk viten, samt være et viktig metodisk redskap for forståelse av fremtidig prøvetaking i jordbrukskontekster.

De påviste kokegropene kan indikere tilstedeværelsen av et kokegropfelt og en rituell plass med førkristen rituell praksis. Dette er en religiøs praksis Universitetsmuseet i Bergen har påvist på andre lokaliteter på Vestlandet, men som enda ikke er påvist i Bergensområdet. Et annet mål med utgravningen er derfor å undersøke tilstedeværelsen av et eventuelt kokekgropfelt ved Fløen.

I tillegg har det stor betydning for byen Bergen sin selvforståelse at man indirekte kan skrive sin opprinnelseshistorie langt tilbake i tid. Med funnene fra Fløen kan dens historie trekkes tilbake i tid til perioden for jordbrukets innførsel på Vestlandet. Denne historien er et sidemål ved utgravningene.

Etter to ukers arbeid har tre felt nå blitt åpnet. En forståelse for de ulike lagfølgene har blitt opprettet, flere av tidligere registrerte kokegroper er avdekket, og en plan for det videre arbeidet på lokaliteten er lagt. I tillegg har det dukket opp tre komplekse, menneskelagde, forhistoriske røyser på lokaliteten. Røysenes sirkulære karakter og plassering i landskapet tilsier at det er en god sjanse for at det her er snakk om gravrøyser, særlig om de kan settes i sammenheng med kokegropene på området. Dette er likevel ikke en sikker tolkning, da røysene ikke er fullstendig avdekket enda.

Felt 1, Sørøstlige del. Tre oppbygde steinrøyser kan sees, en foran, og to i profilen bakerst. Foto: Hillesland, K.

 

Oppbygd steinrøys og kokegrop (Oppe til høyre) Foto: Diinhoff, S.

Universitetsmuseet i Bergen har generelt sett høye forhåpninger til utgravningen i parsellhagen, og håper prosjektet vil bidra til viktig ny viten. Utgravningen ved Fløen forventes å være ferdig i midten av mai.

Deltakere: Søren Diinhoff (Prosjektleder), Kristoffer Hillesland (Feltleder), Cecilia Falkendal (Feltleder GIS), Per Steffen Hagen (Feltassistent).