Utgravingsprosjekt Fillan transformatorstasjon

På jakt etter boliger fra eldre steinalder

24.09.17
Lokaliteten sett fra bergknaus på andre siden av veien.

NTNU Vitenskapsmuseet er i gang med utgraving av en boplass fra eldre steinalder ved trafostasjonen på Fillan på Hitra i Sør-Trøndelag.

Lokaliteten ligger på en flate 31-32 moh, omgitt av bergknauser i nord og sør. Basert på strandlinjekurver for området og funnmateriale er dette en lokalitet fra mellommesolittikum (8000-6500 f. Kr.). I denne delen av Midt-Norge er det svært sjeldent at vi får undersøke lokaliteter fra denne perioden som ikke er påvirket av tapes transgresjonen.

Bortsett fra enkelte rotvelt og en høyspentkabel som går gjennom sørlig del av lokaliteten, er bosetningsflaten relativt uforstyrret og det er gode sjanser for å finne strukturer etter huskonstruksjoner.

Under eldre steinalder har lokaliteten ligget på en flate med gode havneforhold mot sørøst og i vest. Flere steder rundt lokalitetene skråner berget bratt, noe som trolig ga ideelle fiskeforhold da sjøen sto høyere. Som så mange andre plasser på Hitra er landskapet dominert av holmer og sund og steinaldermenneskene har nok hatt god tilgang på marine ressurser.

Etter maskinell fjerning av torvlaget ble det klart at vi sto ovenfor en lokalitet med et rikt funnmateriale, i ulike råstoff. Flint dominerer, men vi har også funnet avslag og gjenstander i bergkrystall, jaspis, kvartsitt, kvarts, samt mulige skraperedskaper i ulike lokale bergarter. Vi har flere bipolare kjerner og mikroflekkekjerner, samt mikroflekker som kan fortelle oss om hvilken teknikk som er brukt. Noen av disse mikroflekkene ser ut til å være framstilt med en spesiell press teknikk som introduseres i Norge i denne perioden og dermed støtter lokalitetens datering. Av andre spennende funn er en kniv i rosa og grønn sandstein og en tangespiss med retusjerte sidekanter.

Det ser ut til å være tre hovedkonsentrasjoner med funn, hvorav den største og mest funnrike ligger i det sørøstre delen av lokaliteten. Her er det en flate bestående av lys gråbrun sandblanding, før terrenget heller gradvis nedover mot sørøst. Det er svært mange funn i denne skråningen og vi har tolket dette som utkastlag. Det blir i den forbindelse gravd på to flater som ligger like ovenfor denne skråningen for å se om det dukker opp spor etter boliger.

Nå gleder vi oss til å fortsette med graving av ruter for å se om det åpenbarer seg kulturlag eller spor etter konstruksjoner lengre ned i det funnrike laget.

­En oppdatering vil komme senere i utgravingen.