Utgravingsprosjekt E39 Harestadkrysset

Husene og funnene fra Harestadkrysset

04.08.21
tegning laget av Hege Vatnaland

 

På Harestad i Randaberg kommune på Nordjæren undersøker Arkeologisk museum et stort område med omfattende bosetningsspor. Undersøkelsen skjer i sammenheng med den nye undersjøiske tunellen Rogfast som skal blir den sørligste delen av fergefri E 39 mellom Stavanger og Bergen. Prosjektet er toårig og i år klargjør vi området hvor tunnelåpningen skal stå. I forkant av undersøkelsen var det registrert bosetningsspor, ardspor og dyrkingslag i undersøkelses område. Randaberg er for øvrig et område med mange kjente kulturminner og flere bemerkelsesverdige løsfunn. Utgravningsområdet utmerker seg med flott utsikt mot Ryfylke (se bilde). Noe som muligvis kan ha vært en viktig faktor allerede i forhistorien. Før flateavdekkingen startet ble det funnet en skraper av flint og en slipt Vespestadøks ved en åkervandring over området. Dette gjorde at vi hadde forventinger om bosetningsspor fra bronsealder eller yngre steinalder.

Flateavdekkingen med hjelp av gravemaskin varte fra 19.04 til 18.05 og da hadde vi avdekket 8080 kvadratmeter. Ved den planlagte tunnelmunningen har vi funnet rester etter to hus fra bronsealderen, og flere anlegg som vitner om aktivitetene rundt disse. Det ene huset er en to skipet konstruksjon hvor vi kunne identifisere tre av husets takbærende stolper og en dyp grop tilknyttet bruken av dette.  Det andre huset er et smalt hus bestående av tre stolpe par. Rundt disse er det en vegg av små stolper som kan minne om staurhull. Huset framstår som ovalt. Det er lite og smalt spesielt står det takbærende tett. Vi var heldig nok til å ha en illustratør med på teamet som feltarkeolog og kan derfor vise en flott skisse over tolkningen av denne bygningen. Det ble også funnet en del leirskår fra kar i de takbærende stolper som ble c.14 datert til yngre bronse alder.

I tillegg til dette ble det dokumentert flere grøfter, groper, kokegroper og rester etter seks andre bygninger. Det største av husene ligger på en bakketopp høyere opp enn de andre husene. Den ser ut til å være en treskipet bygning med rester av vegger og dører. Huset var sterkt nedpløyd slik at bare bunnen av anleggene knyttet til huset er bevart. Også her er vi så heldig å ha en spennende arbeidsskisse som en tolkning av husets mulige utsende. Dette huset ligger svær nær hvor vi skal fortsette utgravningen neste år.

Nå i starten av August har vi utvidet undersøkelsesområdet mot det som ser ut til å være et gjenngrodd tjern. Her har vi funnet et kultur- eller dyrkningslag med både keramikk, et økse fragment og flintredskaper. I de siste ukenes regnskurer ble det vasket ut en komplett Vestlandsøks. Håpet er at videre undersøkelse av lagene i våtmarksområdet vil kunne frambringe flere funngjenstander som kan fortelle om bosetningen og aktiviteten på Harestad.