Utgravingsprosjekt

E18 Retvet – Vinterbro


Sted: Ås, Nordre Follo, Viken
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Lars Erik Gjerpe

Tidsrom: mai - september, 2021


Om prosjektet

De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med E18 Retvet-Vinterbro i Ås og Nordre Follo kommuner i Viken er det største utgravingsprosjektet i området noensinne. Kulturhistorisk museum skal i løpet av sesongene 2021 og 2022 undersøke 23 ulike lokaliteter spredt over 16 kilometer, i både utmark og dyrket mark.

Planområdet for ny E18 ble registrert av Akershus fylkeskommune i 2013−2015. Hovedtyngden av lokalitetene synes å omfatte jordbruksbosetning fra yngre steinalder til tidlig middelalder (ca. 4000 f.Kr. −1200 e.Kr.), med en hovedtyngde i eldre jernalder (500 f.Kr.−500 e.Kr). Kulturminnene vi skal undersøke omfatter blant annet flere gravfelt og gravhauger, områder med spor av bosetning i nåværende dyrket mark og skog, i tillegg til dyrkningsspor, veifar og en heller.

Prosjektets overordnede problemstilling er knyttet til jordbruksbosetning i et langtidsperspektiv da flere lokaliteter og områder innenfor prosjektet viser aktiviteter over et langt tidsrom. Sentralt i dette perspektivet ligger utviklingen av agrarlandskapet, økonomiske strategier, samt kontinuitet og diskontinuitet i bosetnings- og aktivitetsområder over tid. Sistnevnte problemfelt har i særlig grad mulighet til å belyse reaksjoner og håndtering av endringsprosesser, for eksempel aktualisert gjennom de siste årenes fokus på kuldeperioden i midtre del av 500-tallet. Prosjektet vil også ta opp i seg aktuelle problemstillinger utviklet i forbindelse med det nye arbeidet med faglig program for agrarbosetning ved Kulturhistorisk museum.