Utgravingsprosjekt E18 Langangen – Lanner

E18 Langangen-Lanner, Porsgrunn

07.06.20
Arkeologer fra Kulturhistorisk museum undersøker steinalderboplasser i Langangen i Eidanger.

Innenfor den ca. 3,2 km lange, kommende E18-strekningen mellom Langangen og Lanner i Porsgrunn kommune, inkludert ny bru over Langangsfjorden, gjennomfører Kulturhistorisk museum denne sommeren arkeologiske undersøkelser av fem boplasser («lokaliteter») fra eldre steinalder. Fire av dem ligger på ulike høyder mellom ca. 40 og 60 moh. i en smal, sørvendt dalgang og like inntil den eksisterende motorveibrua over Langangen.  Denne dalgangen ligger på sørenden av Sundsåsen og like nedenfor en topp som heter Blåfjell. Vi har derfor kalt de fire lokalitetene her for Blåfjell 1-4, fra høyest til lavest.

«Stort, men trangt» er en dekkende beskrivelse av landskapsrommet som de fire Blåfjell-lokalitetene ligger i. Eksisterende E18-bru over Langangsfjorden i bakgrunnen.

Trolig har alle disse fire ligget ved den samtidige sjøkanten da de var i bruk. Basert på undersøkelser av det lokale strandforskyvningsforløpet siden siste istid, kan de fire Blåfjell-lokalitetene dateres innenfor ca. 8000–5500 f.Kr. De fire dekker dermed nesten hele den delen av eldre steinalder, som på fagspråk kalles mellommesolitikum.

I tillegg skal vi også undersøke en liten lokalitet på 127–128 moh. noe lengre vest i traséen. Høyden over havet antyder at denne kan være fra den aller eldste delen av eldre steinalder, kanskje omkring 9000 f.Kr. eller sågar noe tidligere. I så fall er denne om lag like gammel som Pauler 1, en lokalitet som ble undersøkt i Brunlanes i 2006, og blant de eldste vi kjenner i landet.

Undersøkelsene tok til i begynnelsen av mai og vil pågå til månedsskiftet august–september.

Det er ikke første gang at arkeologer undersøker steinalderboplasser i Langangen. Mer om det kommer seinere. Inntil videre kan den daglige framdriften på prosjektet følges på Facebook-siden «Steinalder langs E18».