Utgravingsprosjekt

Torgårdsletta


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Geir Grønnesby

Tidsrom: Tidligere år


Om prosjektet

Torgårdsletta er en morenerygg ca. 14 km sør for Trondheim. Fra skriftlige kilder vet vi at ryggen har vært dekket av gravhauger. I 1823 skriver L. D. Klüver om området mellom Torgård og Kvennild ”.. den hele slette paa begge sider af den, mellem bemeldte Gaarde, er fyldt med større og mindre Kiempehauge, hvori der er fundet baade Våben og offerinstrumenter.” Så å si alle haugene er fjernet i løpet av de siste 150 årene som følge av oppdyrking og veibygging. På ryggen finner vi gårder med navn som Kvennild, Torgård, Jesmo og Haugen.

Vitenskapsmuseet graver på Torgårdsletta fordi området er regulert fra å være dyrkamark til å bli industriområde. Lovverket krever at området klareres i forhold til kulturminner. Det betyr at eventuelle kulturminner skal undersøkes før området kan bygges ut.

Sør-Trøndelag fylkeskommune påviste, under registreringene i 2006, bosetningsspor i form av kokegroper og stolpehull. I tillegg ble det påvist dyrkningslag fra forhistorisk tid, under den moderne åkeren. Stolpehullene er spor etter hus bygget ved å grave stolper ned i jorden. Dette er langhus datert fra yngre steinalder og fram til og med vikingtid.

Langhus datert til eldre jernalder fra Kvennild nordre. Stolpehullene er markert med papptallerkener. Utgravd i 2005. Foto: Geir rønnesby, Vitenskapsmuseet.NTNU Vitenskapsmuseet har tidligere

Vitenskapsmuseet har siden 1998 foretatt en rekke undersøkelser på Torgårdsletta. Vi har funnet hus fra bronsealderen til vikingtid. De fleste av husene er stolpebygde langhus.

Utbygger er Njord eiendom og entreprenør er BL entreprenør.