Utgravingsprosjekt

Ølbergveien


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Oliver Sørskog

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Bakgrunn: Vegprosjekt i forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei samt anlegning av rundkjøring i krysset Fv 374 Nordsjøveien – Fv 380 Ølbergveien. Den arkeologiske undersøkelsen vil finne sted i et skogholt 50 m vest for eksisterende veikryss. Her er det påvist bosetningsspor fra eldre/yngre steinalder.

Gjennomføres i perioden mai – september 2015.