Utgravingsprosjekt Notøy

Dårlig vær, fine funn! Steinalderboplassen på Nautøy.

04.11.14
Av Redaksjonen
Mye dårlig vær, men fine funn. Foto: Lotte Carrasco.

Nord-Vestlandet i oktober-november, korte dager, med styrtregn og vind. Absolutt ikke de mest optimale arbeidsforhold for arkeologiske undersøkelser.

Mindre privat tiltak

Bakgrunnen er som følger: For 15 år siden registrerte fylkeskommunen i Møre og Romsdal en stor steinalderboplass på Nautøy i Herøy kommune. Utgangspunktet var derfor ikke det beste når eieren av nabotomta fremmet ønske om å bygge et nytt og mer moderne hus. Etter at arkeologene i Møre og Romsdal fylkeskommune hadde tatt noen prøvestikk viste det seg at mange inneholdt funn fra steinalderen, samtidig som jordmassene i de fleste var forstyrret på grunn av jordbruksaktivitet og annen graving på tomta i historisk tid. Det var likevel et klart potensial for at det innenfor byggeområdet kunne finnes små lommer med mer intakte kulturlagsmasser. De økonomiske kostnadene ved eventuelle utgravinger kunne dermed komme til å stå i veien for familiens behov for en ny bolig. Imidlertid går små private tiltak av denne typen inn under Riksantikvarens støtteordninger hvor staten dekker utgiftene til utgravingen. Etter søknad ble dette derfor innvilget.

Oversikt planområdet.

Oversikt planområdet.

Lommer med kulturlag

Resultatene av undersøkelsene har vært gode. Selv om det meste av jordmassene i området har vært sterkt forstyrret har det i små lommer lyktes oss å finne bevarte kontekster med kulturlag fra steinalderen i form av funnrike sedimenter med svarte kullholdige og feite jordmasser. Med utgangspunkt i finstratigrafiske undersøkelser kombinert med C-14 dateringer vil disse bidra med viktige data.

Kontakt og byttenettverk

Til redskaper av stein er det benyttet lokale steinråstoff, men også rhyolitt fra fjellet Siggjo i Bømlo, mylonitt fra Floraområdet samt rødskifer som kan komme fra Midt- eller Nord-Skandinavia. Av redskaper dominerer skiferspisser. To av disse har ornamentikk i form av tverrhakk langs midtryggen. Dette er et trekk som særlig knyttes til midten av yngre steinalder, nærmere bestemt til tidsrommet fra 3000-2400 f.Kr. (periodene sen MNa til MNb). Til samme periode kan vi plassere funn av fint utformede sandsteinskniver og små tverrmeisler av grønnstein.

Feltarbeid i oktober-november på ytterkysten av Nordvestlandet er somregel både mørkt, kaldt og vått.

Feltarbeid i oktober-november på ytterkysten av Nordvestlandet er som regel både mørkt, kaldt og vått.

Funnmaterialet vitner om at steinalderens fangstbefolkning på Nautøy har hatt vide kontakt- og byttenettverk. Resultatene er viktige og vil bidra med ny og mer sikker kunnskap om en overgangsperiode mellom fangstkultur og tidlig jordbruk som er lite belyst på Vestlandet.

Skifer spiss med ornamentikk i form av kryss, linjer og hakk er typisk for perioden 3000-2400 f. Kr.

Skiferspiss med ornamentikk i form av kryss, linjer og hakk er typisk for perioden 3000-2400 f. Kr.

Rhyolitt fra fjellet Siggjo, i Bømlo. Brukt til piler og kniver. Foto Lotte Carrasco.

Rhyolitt fra fjellet Siggjo, i Bømlo. Brukt til piler og kniver. Foto: Lotte Carrasco.

Meisel eller liten øks av blålig bergart. Foto Lotte Carrasco.

Meisel eller liten øks av blålig bergart. Foto: Lotte Carrasco.

Sanssteinskniv, karakteristisk type for perioden 2800-2400 f. Kr. Foto Lotte Carrasco.

Sandsteinskniv, karakteristisk type for perioden 2800-2400 f. Kr. Foto: Lotte Carrasco.