Utgravingsprosjekt

Moen, Oppdal


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Staale Normann

Tidsrom: August - September, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med detaljregulering for Moen massetak og massedeponi er det registrert 3 kullgroper i reguleringsområdet som kommer i konflikt med den planlagte utvidelsen av eksisterende masseuttak, og som derfor skal undersøkes av NTNU Vitenskapsmuseet. Tidligere undersøkelser av kullgroper i regionen viser stor variasjon i størrelse og utforming. Utgravingen av de tre kullgropene på Moen kan være med å belyse forhold knyttet til tidfesting, konstruksjon og kontekst.