Utgravingsprosjekt Hval

Et jernaldergårdstun på Hval

16.10.19

I løpet av tre uker i august og september gjennomførte Kulturhistorisk museum en mindre flateavdekking på Hval ved Frogner i Sørum, Akershus. Fra tidligere er det kjent et lite gravfelt med to gravhauger kun 50 meter nord for utgravningsområde. Her ligger det en langhaug på 14 meter og en rund haug med 26 meter i diameter. Utgravningen avdekket et lite gårdstun fra eldre jernalder på en markert rygg i det duvende terrenget.

Et gårdstun fra eldre jernalder

Med bakgrunn i Akershus fylkeskommunes registering visste vi at vi kunne forvente å finne kokegroper, og vi ble derfor positivt overrasket da vi også avdekket sporene etter tre stolpebygde bygninger fra siste halvdel av eldre jernalder, ca. 1 e.Kr.–550 e.Kr. Sett sammen med gravhaugene ser det ut til at utgravningen dermed gir et godt innblikk i hvordan gårdtunet kunne være organisert på Romerike i slutten av eldre jernalder.

Utgravningsområdet på Hval, med bygninger markert. Gravhaugene mot nord berøres ikke av tiltaket.

Flateavdekking av lokaliteten

Bygningene

Bygningene ligger samlet sentralt på lokaliteten, mens kokegropene ligger i tre klynger nord, øst og sørøst for bygningene. Hus 1 og 2  ligger i et tilnærmet flatt område midt oppe på ryggen. Vi klarte ikke å påvise den nordvestre enden av hus 1 og det er derfor uklart nøyaktig hvor langt huset har vært. Vi kan likevel si at det minimum har vært 20 meter langt og 8,5 meter bredt. Trolig har hus 1 fungert som bolig for både folk og fe, men det lot seg dessverre ikke gjøre å påvise spor av rominndelinger. To små ildsteder viser at den sørøstre delen av bygningen har vært oppvarmet. Muligens har boligdelen ligget her?

Hus 2 har vært noe mindre, og måler 13,5 x 7,5 meter. Det er uklart hva slags bygning hus 2 har vært, men et ildsted kan indikere at det for eksempel kan ha vært et verksted eller ei smie. Hus 1 og 2 var plassert i en vinkel i forhold til hverandre, slik at det ble dannet et tunområde mot nord. Plasseringen medfører at tunet ligger i noe skrånende terreng. Samtidig har det vært godt skjermet mot vind fra sørøst, den dominerende vindretningen på stedet.

Den tredje bygningen, hus 3, måler 8 x 3,5 meter, men har trolig vært omtrent 10 meter langt. Bygningen lå plassert et par meter ned i skråningen mot nord, og overlapper med hus 2.  Disse kan derfor ikke har vært samtidige, men det er uklart hvilken av de to som er eldst. Den likeartede størrelsen og plasseringen kan tilsi at hus 2 og 3 kan ha hatt samme funksjon.

Tolkning av hus 1, den største bygningen på Hval.

De tre bygningene lå samlet i en klynge. Hus 1 og 2 ligger vinklet på hverandre slik at det dannes et skjermet tun mot nord.

Datering av husene

Det ble ikke gjort funn av gjenstander som kan datere bygningene på Hval. Måten bygningene er konstruert på antyder at bygningene skal dateres til slutten av eldre jernalder, ca. 1 e.Kr.–550 e.Kr. Ettersom det ble funnet ildsteder i alle tre bygninger har vi likevel et godt håp om å få tidfestet bygningenes bruksfaser mer nøyaktig. I tillegg vil det også bli sendt forkullet korn fra stolpehullene til datering, noe som kan fortelle mer om når bygningene ble reist.

Forkullet korn fra en av de undersøkte kokegropene på lokaliteten


Kommentarer


TOM-ARNE ULLERSMO
20.10.2019

meget interessant. Gikk noe på denne lokalitet m Metallsøker for 3-4 år siden,ingen spennende funn. Område er mye planert på 70 tallet,men kanskje ikke der dette er oppdaget. Jeg er også medlem av Blaker å Sørum Historie lag. Er det mulig å få denne rapport på mail? Ellers er det meg som gjorde no funn på Nordre Sørum Gård,hvor det holder på med undersøkelser ennå. Meget spennende det også,er der en til 2 ganger i uken å ser om det dukker opp no nytt. Må bare få takke for at Arkeologene der er så behjelpelige m spørsmål fra meg. Setter stor pris på det. Hilsen en over gjennomsnittlig Historie inntresert mann. Hvis mulig,er også inntresert i bilder av funn på Sørum

Torgeir Winther
21.10.2019

Hei Tom-Arne!
Interessant å høre at du har søkt i området uten resultat. Det understøtter vel også vårt eget inntrykk fra utgravningen, hvor det eneste gjenstandsfunnet var en liten bit keramikk. Dette kan gjerne skyldes at utgravningsområdet bar preg av å være pløyd relativt hardt, noe som er ganske vanlig på bakketopper som denne.

Ja, jeg er klar over at det var deg som fant de fine beslagene på Nordre Sørum, og jeg kan vel på vegne av mine kollegaer som graver der si at det bare er hyggelig med besøk av genuint interesserte folk på utgravning!

Rapporten fra denne utgravningen er nok ikke klar før neste høst, men om du sender meg en PM på facebook med epost-adressen din skal jeg sende den til deg så snart den er klar.

mvh, Torgeir