Utgravingsprosjekt Botn

Sølvgjenstand og keramikk i kultområde

26.06.18

Botn, Luster

Området som skal undersøkes av Universitetsmuseet i Bergen har Askeladden ID 223863 og er lokalisert i Botn, Hafslo, Luster og ligger mellom riksvei 55 og Hafslovatnet, ca 2 kilometer utenfor Hafslo sentrum. Området er en beitemark som er preget av myrområder og en slak helling som fører marken ned til Hafslovannet.

 

I Askeladden er det registrert flere automatisk fredede kulturminner i nærområdet, men det var ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet før fylkeskommunen utførte sin registrering.

 

Forundersøkelser

I forbindelse med Hans Nes Bygg A/S sin plan om boligbygging ved Botn ble det i 11.2016 gjennomført en arkeologisk registrering av området.

Det resulterte i undersøkelse av området med maskinell sjakting og overflateregistrering. Området ble delt opp i to delområder.

Det ble gravd 15 sjakter med gravemaskin hvor 5 av sjaktene ble påvist funnførende. Arkeologene hos fylkeskommunen oppdaget 38 automatisk fredede kulturminner.

Funnmengden i delområde 1 var såpass liten at området ikke vil bli undersøkt av Universitetsmuseet i Bergen, slik at delområde 2 kan prioriteres.

 

Utgravingen

Utgravingen startet 29.05.18 og ca 3000 m2 er blitt avdekket. Dette har resultert i funn av 170 strukturer. Fire av strukturene er antatt å være graver.  Den største strukturen er 10 meter i diameter og formet som en sirkel.

 

10×10 meter sirkelformet struktur. Tolket som kultplass.

Foto: Steffen Hagen

 

Inne i denne strukturen har arkeologene funnet to graver og fire stolpehull. De fire stolpene danner en liten hytte og det er mulig det er snakk om at hele anlegget er et rituelt kompleks. Hytten er tenkt som en kultbygning. I den ene graven ble det funnet rester av bein.

I den andre har det så langt blitt funnet en liten sirkelformet sølvgjenstand, mulig tilhørende en drakt, samt keramikkskår antatt å være deler av en urne.

Det ble også funnet store mengder større beinbiter.

 

Bilde viser en liten sølvsirkel, samt 6 beinbiter antatt å være fra menneske.

Foto: Steffen Hagen

 

På bakgrunn av keramikken som ble funnet kan vi fastslå at den sistnevnte graven tilhører sen romertid til tidlig folkevandringstid (300 – 450 e.Kr).

Tre biter keramikk. Keramikken har tydelig kam-dekor.

Foto: Steffen Hagen

 

Det ble også funnet noen løsfunn under avdekkingen. Blant disse var en flint gjenstand og en øks av diabas.

 

Øks av diabas, samt slått flint.

Foto: Steffen Hagen

 

Disse funnene kan vitne om aktivitet helt tilbake til Yngre Steinalder, nærmere bestemt senneolitikum (2350-1700 f.Kr).

Flere kokegroper er blitt avdekket hvor den største er over 2 meter i diameter. Flere av kokegropene inneholder beinrester.

Det er også blitt gravd frem en gravlignende steinstruktur. Den er firkantet i formen og kan minne om en kjernerøys.

 

Mulig kjernegrav.

Foto: Kristoffer Hillesland

 

Det er nå en uke igjen av utgravingen og vi regner med et tilfredsstillende resultat innen den tid.

 

Deltakerliste: Søren Diinhof (Prosjektleder), Per Steffen Hagen (Feltleder), Cecilia Falkendal (Feltleder GIS), Kristoffer Hillesland (Feltassistent), Mads Eriksen (Feltassistent).


Kommentarer


Erik Hagen
26.06.2018

Så kult!!!