Utgravingsprosjekt

Bergsøya, Litlvika


Sted: Gjemnes, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Raymond Sauvage

Tidsrom: 24.04-16.06, 2017


Om prosjektet

På Litlvik på Bergsøya, skal NTNU Vitenskapsmuseet grave ut to lokaliteter med funn fra yngre steinalder. Bakgrunnen er planlagt drenering av matjorda på stedet, som vil medføre skade på kulturminnene i grunnen. Den eldste ligger høyest i landskapet, og kan dateres til yngre steinalder. Her er det tidligere gjort funn av skifergjenstander som viser at det har vært jeger- og sankerbosetting på stedet i denne perioden. Den andre lokaliteten ligger noe lavere i terrenget. Her er det tidligere gjort funn som kan tyde på tidlig jordbruk. Blant annet er det tidligere innlevert en rombisk skafthulløks i porfyr til museet, som vi mener stammer fra dette området. Dette knytter området til bronsealder. I tillegg finnes det dyrkingslag fra vikingtid.