Utgravingsprosjekt Vagle

Utkantområdene av en forhistorisk gård

22.06.20

Etter en noe utsatt oppstart er vi nå endelig godt i gang med årets feltsesong. Vi graver på Vagle, på et høydedrag like sør for Ganddal i Sandnes kommune, mellom Stokkelandsvannet i nord og Figgjoelva i sør. Registreringer, utgravinger og synlige kulturminner som gravhauger indikerer at dette har vært et viktig sted i forhistorisk tid, og det har nok vært mer eller mindre sammenhengende gårdsbosetningen her fra siste del av yngre steinalder og frem til i dag. Området ligger i skjæringen mellom Låg-Jæren og fjellene i øst, og sammen med nærheten til Figgjoelva har tilgangen til ulike natur- og ressursmiljøer vært god.

Stedet vi undersøker ligger på kanten av høydedraget, rundt det historiske gårdstunet på Vagle. Sannsynligvis har også kjerneområdet for den forhistoriske gårdsbosetningen befunnet seg sentralt på høydedraget, og vi graver derfor trolig i periferien. Det gjør ikke utgravningen mindre spennende, for utkantsoner og grenseområder er og viktige å utforske.

En massiv ansamling av stein tett opp til et gammelt gardfar eller steingjerde på gården Vagle i Sandnes kommune. Foto: Oliver Sørskog.

Vi har funnet sporene etter minst to hus, i tillegg til kokegroper og rydningsrøyser. Det som imidlertid har skapt den største begeistringen er et belte av stein som er lokalisert i den nedre kanten på et av feltene våre. Denne ansamlingen av stein ser ut til å representere flere kontekster eller anlegg. Vi har sannsynligvis et gammelt gardfar eller steingjerde som strekker seg gjennom nedre del av feltet og som kan representere den forhistoriske gårdsgrensen og skille mellom inn- og utmark. Områdene lenger ned har i forhistorisk tid vært sump og myr. I tillegg har vi i tilknytning til dette gardfaret en massiv ansamling med større og mindre stein. Disse virker stedvis å være deponert opp mot og over gardfaret. Flere av steinene har også vært utsatt for varme.

Spørsmålet vi stiller oss er hva representerer denne store ansamling av stein? Er det et koksteinslag fra ølbrygging? Et fundament for en bygning? En planering og utjevning av landskapet for påfølgende dyrkning? Kanskje det kan være en kombinasjon av flere hendelser, for steinene virker nærmest å være sortert etter størrelse, både horisontalt og vertikalt.

Stedvis er det gamle steingjerdet meget godt bevart. Foto: Oliver Sørskog.

Nå skal vi begynne å grave i det og på den måten forsøke å få en bedre forståelse av anlegget. Det knytter seg også stor spenning til hva vi vil finne av artefakter. Så langt har det dukket opp jernslagg, keramikk, enkelte biter slått flint og kvernsteinfragmenter.

To be continued!