Utgravingsprosjekt Tanangerveien

De første ukene ved Tanangervegen

11.05.15
Av Redaksjonen
Fotomosaikk over det mindre huset på felt 2.

Årets undersøkelser langs Tanangervegen er andre ledd i utbyggingen av vegstrekningen som går fra Sola flyplass (Sømmevågen), gjennom hele Tanangerhalvøya og opp til Hafrsfjord bru. Vegen skal utvides fra to til fire felt, i tillegg til nye kryssløsninger langs traseen.

Oversikt over felt 1 mot sørøst. Tanangervegen og felt 3 i bakgrunnen.

Oversikt over felt 1 mot sørøst. Tanangervegen og felt 3 i bakgrunnen.

Tiden har gått fort de første tre ukene. Vi startet opp i uke 18 med å åpne feltene i den nordligste delen av prosjektet, felt 1 og 3 først, deretter felt 2 (se oversiktsbilde). Totalt skal 6 registrerte lokaliteter undersøkes, alle inneholder bosetningsspor fra flere perioder, de fleste fra overgangen steinalder til bronsealder.

Kartutsnitt fra Askeladden med de seks lokalitetene inringet. Feltbetegnelse  med røde nummer.

Kartutsnitt fra Askeladden med de seks lokalitetene inringet. Feltbetegnelse med røde nummer.

Allerede første dagen dukket det opp strukturer både på felt 1 og 3. Felt 1 viste seg å være spesielt funnrikt hvor overvekten av de til nå nærmere 700 strukturene er påvist. De fleste strukturene er stolpehull, og selv om det er tidlig i prosjektet ser vi konturene av flere bygninger, blant annet et toskipet hus i tillegg til flere treskipete konstruksjoner, sannsynligvis fra både bronsealder og jernalder. I tillegg har vi avdekket flere grøfter i tilknytning til husene på område 1, grøftene representerer både dreneringsgrøfter, veggrøfter og forskjellige større og mindre tråkk.

Situasjonsbilde felt 1 under avdekking

Situasjonsbilde felt 1 under avdekking

I forrige uke begynte vi å åpne felt 2. Felt 1 og 2 skilles egentlig bare fra hverandre ved at det ligger et tun imellom, slik at vi kan se for oss at dette har vært en større boplassflate med bosetningsspor fra flere faser. På tross av en noe annerledes undergrunn med skiftende masser og enkelte fremtredende berg, avdekket vi også her rimelig kjapt bosetningsspor etter minimum to hus. Det mest tydelige er en mindre bygning med tydelig gjennomgående veggrøft, hvor inngangspartiet later til å være vendt mot nord. Veggene har avrundede hjørner og huset i seg selv er ca. 7,5 x 4 meter. Inne i husets flate avdekket vi også rester etter gulvlag i den ene halvdelen som vi med spenning snart skal undersøke nærmere.

Fotomosaikk over det mindre huset på felt 2.

Fotomosaikk over det mindre huset på felt 2.

Oversiktsbilde fra felt 3

Oversiktsbilde fra felt 3

Vi har også fått avdekket tre stakketufter, en fullstendig og to delvis. Stakketuftene er anlegg som vanskelig lar seg datere. De har vært brukt i en lang tidsperiode, men er likevel spennende å sette i sammenheng med spor etter tidlig jordbruk og bruken av landskapet.

Stakketuft avdekket på felt 1

Stakketuft avdekket på felt 1

Enkelte spennende gjenstandsfunn har vi også gjort i tilknytning til felt og strukturer. I en grop langs det vi tror er ytterveggen til en større bygning på felt 1 dukket det opp restene av et dekorert kar av keramikk. Karet stod på hodet i gropen, og selv om det kun er mindre deler av karet igjen kan vi se den kraftige dekoren langs randen.

Keramikken fra felt 1

Keramikken fra felt 1

Keramikken fra felt 1 "in situ"

Keramikken fra felt 1 «in situ»

Et særdeles pent løsfunn ble også gjort på felt 3. Et seinneolittisk hengesmykke i skifer ble funnet under avdekking. Dessverre er selve opphenget knekt av men smykket bærer preg av at det er gjort en nøysomt håndverk.

Hengesmykke i skifer funnet på felt 3

Hengesmykke i skifer funnet på felt 3

Som dere forstår så har vi nok å henge fingrene i utover våren og sommeren. Vi gleder oss til fortsettelsen og kommer tilbake med flere innlegg etter hvert.

Krister Scheie Eilertsen