Utgravingsprosjekt Sola Sentrum

Ildsteder og knakkeplasser

09.06.17
Det graves ivrig på C- flaten.

I det forrige innlegget ble det beskrevet fire flater på det lille høydedraget som skulle undersøkes nærmere i løpet av prosjektet. På to av disse, A3 og C, har vi fått gravd bort flere lag, og resultatene begynner å komme i form av strukturer og gjenstandsfunn.

A3 er en av tre flater på det øverste nivået på bergryggen som fremstår som naturlige flater hvor man kan forvente å finne spor etter aktivitet fra steinalderen. Håpet var å kunne påvise enkelthendelser og aktivitet som for eksempel knakkesituasjoner på de tre flatene A1, A2 og A3. Foreløpig virker det også som at vi klarer dette. Vi ser klare tendenser i funnspredningen hvor man får en vesentlig høyere funnfrekvens i tilknytning til de to store steinene på denne flaten og i tilknytning til det ene ildstedet som til nå har blitt påvist. De store steinene er ofte fine utgangspunkt når man jakter slike hendelser. De ville vært gode å sitte på når man knakket løs på en flintknoll for å lage redskaper i eldre steinalder. Hovedsakelig er det flint som er det brukte råstoffet, men vi har også noe innslag av bergkrystall, kvarts og grønnstein.

Bildet viser flaten A3 med markerte områder. Rødt viser områder med høyere funnfrekvens. Grått markerer området med mye stein, kanskje en plattform eller aktivitetsflate? Sort sirkel markerer ildstedet.

På området kalt C begynner vi også å komme oss ned i svært interessante lag og strukturer. Som bildet viser har vi fått frem en flate som fremstår som ryddet, med det som ligner på et ildsted eller kokegrop sentralt. I tillegg dukker det opp en hel del skjørbrent stein i utkanten av denne flaten. Nå gjenstår det å grave bort de lagene i den ryddete flaten før vi ser helt klart hva som skjuler seg her, men det ser veldig lovende ut. Størrelsen på denne flaten passer veldig bra med størrelsen på et telt eller en liten plattform, hvor man mest sannsynlig har hatt et ildsted midt i. All den varmepåvirkede steinen (skjørbrent) som ligger rundt stammer sannsynligvis fra bruksfaser i ildstedet som er ryddet ut av denne lille boplassen.

Flate C. De sorte strekene markerer overgangen mellom den sentrale ildstedsstrukturen, den ryddede flaten og områdene med skjørbrent stein.

Slike enkelthendelser som vi nå har funnet på flate A3, kan inneholde svært mye informasjon, og gi oss nyttig kunnskap i forhold til teknologi og råstoffbruk. Sammen med den noe mer komplekse situasjoner som vi ser på flate C kan det også si oss mye om bruken av landskapet langs kysten i eldre steinalder.

Arbeidet fortsetter med å gå dypere ned i de forskjellige lagene, samtidig som vi går løs på flatene A1 og A2. Kanskje skjuler det seg flere produksjonssteder og ildsteder her?

Mosaikken viser fire aktuelle flater som skal undersøkes. etter avdekkingen fremstår disse flatene som naturlige flater mellom de fremtredende bergryggene.