Utgravingsprosjekt Skadberg skoletomt

Utgraving ved Skadberg skole på Sola

22.05.15
Av Redaksjonen

I forbindelse med reguleringsplan for Skadberg skoletomt foretas det en utgraving på garden Skadberg, på høydedraget like øst for Sola sentrum. Siden utgravingsfeltets nærmeste nabo er den nye skolen på Skadberg, er det lagt opp til utstrakt formidling til skoleelever. De fire klassene på tredje klassetrinn vil delta i utgravinga den andre uka i juni etter foregående klasseromsundervisning av skoletjenesten ved Arkeologisk museum. Videre deltar elever fra lokale ungdomsskoler og videregående gjennom arbeidsuke og utplassering.

Litt om området og bakgrunnen for undersøkelsen

I området som nå er nærmest helt utbygd har det vært en svært høy tetthet av kulturminner. Langs veien Skadbergbakken som løper langs toppen av høydedraget har det ligget store gravminner på rekke og rad. Innenfor årets undersøkelsesområde skal det før oppdyrking ha ligget en gravhaug som var 15 meter i diameter og 1,8 meter høy som både har gått under navnet Resen og Rishaug.

I 2010 foretok Arkeologisk museum en spennende utgraving rett nord for årets undersøkelsesområde der det ble funnet fem vikingtidsgraver og flere hus fra yngre bronsealder og førromersk jernalder, det vil si årtusenet før Kristi fødsel. Gravfeltet fra vikingtid kan ses i lys av de mange fjerna gravminnene som har ligget på begge sider av Skadbergbakken, deriblant Resen.

Gjennom Rogaland fylkeskommunes registreringer er det også kjent bosettingsspor innenfor årets undersøkelsesområde. Da fylkeskommunen i 2011 befarte området i forbindelse med revidering og utvidelse av planområdet, var det allerede igangsatt anleggsvirksomhet, noe som resulterte i at anleggsspor i undergrunnen lå synlig eksponert. Fylkeskommunen åpnet opp flere søkesjakter der matjorda fjernes for å søke etter og avgrense forekomsten av anleggsspor i undergrunnen. I 2012 ble det satt i gang en utvidelse av Skadbergbakken som både berørte nordlig del av det nyregistrerte bosettingsområdet og området hvor Resen skal ha ligget. I sjakta som ble anlagt i området der veien går igjennom kulturminnefeltet ble det funnet et langhus lengst øst og ei enslig kokegrop i vest. De påviste anleggene ble undersøkt i samarbeid mellom fylkeskommunen og Arkeologisk museum. To radiologiske dateringer viser at både ildstedet i huset og kokegropa kan tidfestes til 300- og 400-tallet e.Kr. Like nedenfor ble det under registreringa i 2011 funnet keramikk som kan tidfestes til samme periode som huset og kokegropa.

Hus, langstrakt steinkonstruksjon og dyrkningslag

Årets undersøkelse startet opp med en massiv maskinell inntreden da det var nødvendig å flytte jordmassene som var lagt opp i store hauger innenfor kulturminneområdet ved opparbeidelse av skoletomta. I øvre kant av feltet ble det avdekket deler av flere langhus som fortsetter inn under Skadbergbakken. Det holdes som sannsynlig at noen av bygningene kan være samtidige med huset som ble funnet ved utvidelse av veien i 2012. Husene er orientert nordvest-sørøst, fram mot kanten av ei tiltakende bratt helling mot sørøst.

De sørvendte hellingene er gunstige dyrkningsflater og fra registreringa var det kjent tykke forhistoriske dyrkningslag i nedre del av undersøkelsesområdet. Dyrkningslagene ligger godt beskyttet under et matjordlag som øker kraftig i tykkelse nedover hellinga. I bunnen av hellinga, under tykke forhistoriske dyrkningslag, ble det avdekket en kraftig steinkonstruksjon anlagt langs foten av høydedraget. Ved videre avdekking ble det klart at det som først ble tolket som en mulig steingard hadde en parallell steinstreng på oversiden. I de to parallelle steinkonstruksjonene er det forhøyninger med mer jevnt anlagte steinpakninger som framstår som røyser. Ved opprensing har det blitt funnet en hel del leirkarskår, deriblant sortglitta skår fra perioden 300–550 e.Kr. Skoleelev Kristian Horpestad hadde gleden av å finne mange leirkarskår da han deltok i felt 18.–20. mai.

Undersøkelsen på Skadberg vil pågå ut juni.

Deltakere:

Jon Husvegg

Matthew Wilson

Flo Aanderaa

Sarita Louzolo

Runar Grønlie

Charlotte Mundal

Barbro Dahl (prosjektleder)

Eli-Christine Soltvedt (analyse av makroprøver)

Daniel Fredh (analyse av pollenprøver)

Ellen Tjørnholm Bøe (skoletjenesten ved AM)