Utgravingsprosjekt Rv. 555 Sotrasambandet

Begynnelsen av utgravingene

24.05.17

Årets utgravinger ved Sotrasambandets prosjekt strekker seg over 15 uker. Omlag 20 arkeologer skal jobbe parallelt på tre til fire lokaliteter fra steinalderen. Den første uken gikk med til å utruste lokalitetene som skal undersøkes med nødvendig graveutstyr, bygge såldestasjoner og opprette koordinatsystem. Prøvestikk fra Hordaland fylkeskommunes registreringer i 2013 ble renset for å gi en bedre oversikt over stratigrafien. Avtorving av de første undersøkelsesområdene ble også igangsatt. I dag er de arkeologiske utgravingene godt i gang.

Til sammen skal tolv steinalderslokaliteter på Sotraøyene bli undersøkt under feltsesongene i 2017 og 2018.  De østligste lokalitetene ligger på Litlesotra, ved Arefjordpollen. Her ligger fem av lokalitetene (lok 6, 7, 8, 9 og 10) og arbeidet er startet ved den største av disse, lok 8. I dag ligger lok 8 like ved en myr. I senmesolitikum (6300 – 4000 f.Kr), da denne boplassen sannsynligvis har vært i bruk, har den ligget ved en sjø med brakkvann og ferskvann. Siden det er mulighet for å finne bevart organisk materiale fra steinalderen i myren, vil myren undersøkes i forbindelse med utgravingen av lok 8.

På Bildøy vil syv lokaliteter fra steinalder bli undersøkt i løpet av de to feltsesongene. Seks av lokalitetene (lok 3, 4, 12, 13, 15 og 16) ligger på vestsiden av Bildøy. Lok 13 er den første lokaliteten som skal undersøkes. Den ligger nærmest dagens strandlinje og er et av hovedobjektene i prosjektet. Lokaliteten skiller seg tydelig ut fra de andre registrerte områdene når det gjelder størrelse og funnmateriale. Under fylkeskommunens registreringer ble det dokumentert et kulturlag som var opp til 70 cm tykt. Funnmaterialet i kulturlaget var varierende og rikt med indikasjoner på aktivitet fra senmesolitikum til senneolitikum (fra 6300 til 1700 f.Kr). På grunnlag av den lange bruksperioden er det muligheter for å kunne belyse spørsmål om hvordan mennesker har tilpasset seg de omfattende endringer i klima og landskap i steinalderen. Undersøkelsene av lok 13 vil strekke seg over begge feltsesongene. Lok 11 som ligger på østsiden av Bildøy vil også undersøkes over to feltsesonger. Lokaliteten består av tre platåer som ligger på ulike høyder over havet.  Funn og karbondateringer fra registeringen indikerer at lokaliteten i hovedsak vært i bruk i senmesolitikum. Boplassen virker relativt uforstyrret av moderne aktivitet, og har derfor høy kunnskapsverdi. Det kan tenkes at bevarte rester av boligstrukturer og ildsteder kan dukke opp her.

Ulikhetene mellom de tre områdene som vi er i gang med å undersøke ved Sotrasambandet kan sammen og på forskjellige måter belyse fangstkulturen for 6000-7000 år siden.