Utgravingsprosjekt Ørland kampflybase

Ørland Kampflybase: Avfallslag fra yngre romertid/folkevandringstid

30.06.15
Av Redaksjonen
Keramikk, kleberstein, hein/bryne og beltestein fra avfallslaget. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Utgravningene i forbindelse med utvidelsen av Ørland Kampflybase er nå godt i gang, og vi har avdekket store områder med bosetningsspor fra eldre jernalder. I den forbindelse har vi vært så heldige å komme over noe såpass sjeldent som et avfallslag fra yngre romertid/folkevandringstid.

FullSizeRender

Avfallslaget har ligget bevart i en naturlig forsenkning i undergrunnen beskyttet fra pløying og annen moderne aktivitet. Rundt forsenkningen ligger det en rekke kokegroper som omkranser avfallslaget. Vi tror derfor at mye av det som vi finner her kan relateres til kokegropsaktiviteten i dette området. Selve avfallslaget består av svært kullholdig jord iblandet noe skjørbrent stein. Mye av dette er sannsynligvis et resultat av utrensking av de nærliggende kokegropene som har blitt dumpet i forsenkingen. Skjellsanden på Ørlandet gir svært gode bevaringsforhold for bein. I laget har det derfor fremkommet uvanlig store mengder med dyrebein og fiskebein. I tillegg har vi gjort en rekke gjenstansfunn bestående av klebersteinsskår, keramikkbiter, hein/bryne, en beltestein, meisel samt en rekke nagler. Med bakgrunn i gjenstandsfunnene tror vi at avfallslaget kan plasseres til yngre romertid/folkevandringstid.

Det er uvanlig at vi kommer over slike avfallslag under flateavdekkinger. Laget utgjør derfor en svært viktig kilde til kunnskap om dagligliv og erverv i denne tidsperioden. Spesielt vil beinmaterialet gi oss mye informasjon om dyrehold og kosthold her på Ørlandet i yngre romertid/folkevandringstid.