Utgravingsprosjekt Nyelv Bru, Nesseby k.

Nytt fra Nyelv

07.09.16
Av Redaksjonen
Nyelv Nedre Vest, sett mot nord før avtorving.

Tromsø Museum er i gang med utgravninger langs E6 på Nyelv på sørsiden av Varangerfjorden, dette gjør vi i forbindelse med at Statens Vegvesen skal bygge ny bru over Nyelva og utbedre veien på begge sider av denne. Prosjektet omfatter lokaliteten id. 218889, Nyelv Nedre Vest. Lokaliteten er undersøkt flere ganger, først av Nummedal og Gjessing på 30-tallet, Simonsen på 50-tallet og til slutt av Renouf på 70-tallet. Lokaliteten inneholder totalt 39 registrerte tufter, 10 ildstedsgroper og en røys. Det er gravd ut tufter, graver og ildsteder fra tidsrommet 3800-2900 f. Kr i området, og fra disse er det gjort mange fine funn. Fra møddingene foran tuftene er det funnet nydelige dekorerte beingjenstander som blant annet kammer med dyrehoder, kniver med dekor, fiskekroker og harpunspisser. Det er også funnet mange slipte skiferredskaper som kniver, spisser og økser. Det finnes også en utgravd gravrøys der det ble funnet både et menneskeskjelett og en malt steinhelle. På Nyelv ligger det mange registrerte kulturminner fra steinalderen, og et titalls lokaliteter som inneholder flere enkeltminner er registrert i området.  I nærmiljøet ligger det mange andre kjente lokaliteter med tufter fra ulike deler av steinalderen som Gressbakken, Gropbakkengen, Karlebotn og Mortensnes.

Området vi skal undersøke ligger langsmed E6, det er omtrent 160 m langt og kun 10 m bredt på det bredeste. Området nærmest veien ble undersøkt på 70-tallet da veien ble utbedret og deler av området vårt er dermed allerede undersøkt. Dette gjorde at vi ikke hadde de største forventningene til området, og fokuset lå på å undersøke områdene mellom og foran tuftene for aktivitetsområder, ildsteder og mulig møddinger. Området inneholder en utgravd tuft, veggvollene på to tufter som ikke er tidligere undersøkt og to nyere tids gammetufter. Under avtorvingen avdekket vi et par områder med mulige ildsteder og knakkeplasser, men vi avdekket også ett helt urørt hus, samt veggvollen på et annet.

Opprensing av en liten knakkeplass.

Opprensing av en liten knakkeplass.

Det første som kom frem da vi startet avtorvingen var veggvollen og delvis gulvet på en tuft, tidligere kalt hus 9 av Simonsen. Selve tufta fremstår som intakt, men den fremre delen av veggvollen og det potensielle møddingsområdet ble gravd ut på 70-tallet. Det var ikke registrert noen spesielle funn fra dette området, men vi har registrert noen kvartsfunn og et mulig ildsted oppå den sørlige delen av vollen.

Simonsen's hus 9, nordøstre veggvoll og gulv avdekket. Resten av tufta med vegetasjon.

Simonsen’s hus 9, nordøstre veggvoll og gulv avdekket. Resten av tufta med vegetasjon.

Videre nordover kom det frem en dyp forsenkning i et område vi trodde var gravd ut tidligere. Den var registert av Simonsen som hus 11, men ble senere avskrevet av Renouf. Det viste seg til vår store glede å være en komplett tuft, som i sin helhet ligger innafor tiltaksområdet vårt. Den er stort sett helt intakt, med unntak av en telefonstolpe som står midt i den sørlige delen. Tufta ligger nordvest-sørøst orientert i lengderetningen, er rektangulær og ca. 4 x 6 m stor. Den er kraftig nedgravd i bakkant med 50-70 cm, mens den sørøstre delen er mindre nedgravd og inneholder sannsynligvis inngangen i tufta. Gulvet har to nivåer med omtrent 30 cm i høydeforskjell, der den høyeste delen ligger mot sør, og har telefonmasten stående sentralt. Den nordre delen er kvadratisk og inneholder et stort rektangulært ildsted, som ligger parallelt med veggvollene.  Tufta er kun renset frem, og hittil er det kun funnet spredte kvartsavslag og noen få enkeltgjenstander. Det ser ikke ut til å være noe bevart kulturlag, men vi forventer en god del mer funn og at strukturdetaljer kommer bedre frem når vi kommer i gang med å grave det første laget. Videre skal vi grave ut hus 11 i sin helhet, og det vi har fått åpnet av hus 9. Vi er spente på hvilke nye overraskelser dette kan by på, både av funn og strukturdetaljer. 

Hus 11 sett mot nord, etter opprensing av gulv og veggvoller.

Hus 11 sett mot nord, etter opprensing av gulv og veggvoller.

Hus 11 sett mot øst, under opprensing av torv i området.

Hus 11 sett mot øst, under opprensing av torv i området.

   


Kommentarer


Randi Irene Losoa
08.09.2016

Takk for denne – meget interessant! Vi venter spent på nyheter fra fortiden,

Else Iversen
08.09.2016

ser dere henviser til en Simonsen?Husker fra min ungdom en danske som var veldig interessert i Varanger.Skal tro om det var samme mann?Var Simonsen en dansk arkeolog?Han syklet mye…Var hos oss og spiste middag husker jeg.Hvis det var den Simonsen,skreiv han noen bøker mon tro?Mvh Else Iversen(fra Barsnes i Nesseby kommune)

Janne Oppvang
08.09.2016

Hei Else. Det er nok den sammme Simonsen det er snakk om ja. Povl Simonsen var over hele Nord-Norge på 50- g 60-tallet, han registerte og grov ut i hele Tromsø Museums område, men tilbrakte særlig mye tid rundt Varanger. Han har blandt annet skrevet om Varangerfunnene i flere bind, det som refereres til her er: «Varanger-funnene II, fund og udgravninger på fjordens sydkyst» fra 1963. Han skrev også oversiktsverket: «Forttidsminner nord for polarsirkelen» fra 1970, og gjorde et viktig bidrag til arkeologien i her i nord. Hilsen Janne