Utgravingsprosjekt Grønnehaug på Eigerøy

Boplassen på Grønnehaug tar form

23.05.18
Noen av funnen gjort i tilknytning til tuften. en pilspiss sees helt til venstre sammen med fine mikroflekker og avslag.

Når vi nå er noe over halvveis i feltperioden begynner vi å få rimelig god kontroll på både strukturer og funnspredning innenfor lokaliteten på Grønnehaug, og ut ifra det vi kan se så langt så blir det noen travle uker før vi kan sette punktum for undersøkelsen.

Hovedfokus de siste ukene er å få fullstendig undersøkt de strukturene som nå er avdekket og påvist. Blant disse finnes et ildsted, rester etter vegger fra en tuft, det som virker å være restene av et gulvlag i tillegg til en steinpakning/aktivitetsflate noe utenfor selve boligen. Ildstedet og det som ser ut til å være restene av en steinaldertuft har ligget sentralt på flaten, mens steinpakningen/aktivitetsflaten ligger like sør for denne, i en liten helling ned mot det som denganf har vært sjøkanten. Siden vi enda ikke har avdekket alle de nevnte strukturene i sin helhet er dette foreløpige tolkninger, men det virker veldig lovende, og boplassen begynner absolutt å ta form!

Oversiktsbilde av feltet. midt i bildet ser man restene etter tuften og tilhørende strukturer. Øverst til høyre i feltet ser man steinpakningen under avdekking.

Stratigrafien på lokaliteten er noe mer komplisert enn hva vi så for oss før vi startet. Prøvestikkene som ble gravd i forkant av oppstarten klarte ikke å fange opp lagsammensetningen som vi nå ser i de sentrale delene av boplassområdet. Her har vi sannsynligvis flere faser i et ildsted sammen med restene av det som er et kulturlag, utenfor eller inne i en tuft. Dette er en kjempespennende sammensetning av strukturer i en så gammel boplass, og gir oss gode kontekster både til de gjenstandsfunn vi gjør og til prøver som vi tar ut som senere vil gi oss nøyaktige dateringer og naturvitenskapelig materiale.

utsnitt fra profilen gjennom det som sannsynligvis er et ildsted i utkanten av gulvlaget. det lysegrå laget har store funnmengder og det blir spennede å avdekke utstrekningen av dette.

Funnmengden fortsetter å øke, og flere pilspisser, skrapere og flekker i alle størrelse kommer frem nesten daglig. Det som er ekstra gøy her er at funnfordelingen følger strukturene og lagene slik de skal gjøre. Dette er spesielt synlig ved den nevnte steinpakningen. Funnene vi gjør begrenser i stor grad til steinpakningen og forteller oss en hel del om hva som skjedd her. Og en markant nedgang i antall funn like utenfor tilsier at området ikke er særlig forstyrret i moderne tid. Dette gir oss gode muligheter til å fange opp enkelthendelser og aktiviteter som har funnet sted for 5-6000 år siden!

Noen av funnen gjort i tilknytning til tuften. en pilspiss sees helt til venstre sammen med fine mikroflekker og avslag.

Neste steg i undersøkelsen er å fjerne profilen vi har latt stå til nå. Med det vil vi forhåpentligvis avdekke resterende deler av strukturer og med det kunne sette de sammen på en enda bedre måte.