Utgravingsprosjekt Fv82 Havsjødalen

Steinalderparadis i Havsjødalen!

01.06.15
Av Redaksjonen
Rossano Cherubini, Christos Tziotas, Solfrid Granum og Tone Bergland.

Siden 20. april 2015 har arkeologer fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, undersøkt tre boplasser fra eldre steinalder ved Fv82 i Havsjødalen i Frogn kommune. Boplassene ligger mellom 42 og 52 meter over dagens havnivå og dateres til den senmesolittiske nøstvetfasen (ca. 6350-4650 f.Kr.).

Av: Torgeir Winther

I denne perioden formet Havsjødalen et smalt sund som skilte Nesodden fra fastlandet og var rikt på marine ressurser. Området har åpenbart vært ettertraktet og det er spor etter at mennesker har besøkt stedet gjentatte ganger. Vi er nå halvveis i prosjektet, og har kommet godt i gang med undersøkelsen av boplassene. De tre store lokalitetene er delt inn i en rekke mindre delområder. På alle delområdene er det gjennomført en forundersøkelse av begrenset omfang for å kartlegge funnspredning og forskningsmessig potensial. To av delområdene har gitt spesielt mange og interessante funn, og er derfor valgt ut for en større undersøkelse.

Lokalitet 1

Lokalitet 1 ligger 42-48 meter over havet og har vært i bruk kort etter at Nesodden ble knyttet til fastlandet. I dag ligger boplassen i dyrket mark og var i forkant av prosjektets oppstart vurdert som svært spennende. Tidligere undersøkelser og befaringer tydet nemlig på at det kunne være bevart rester av kulturlag og organisk materiale under dagens pløyelag. Boplassen ble derfor grundig forundersøkt ved å grave systematisk utplasserte prøveruter på 0.5×0.5 meter gjennom matjorda og ned i undergrunnen. Dette resulterte i et omfangsrikt flintmateriale som entydig peker mot aktivitet i nøstvetfasen og muligens også i den påfølgende kjeøyfasen (ca. 4650-3800 f.Kr.), men det ble imidlertid ikke funnet spor av kulturlag fra steinalderen. I den neste fasen av undersøkelsen ble matjordlaget på hele boplassen derfor fjernet med gravemaskin i håp om å finne strukturer som f.eks. ildsteder, kokegroper eller tufter. Dette gav resultater, og innenfor et avgrenset område ble det funnet en rekke groper og tre strukturer som forslagsvis kan være bunner av tufter. Undersøkelsen av nedgravningene er nå avsluttet, og forhåpentligvis vil analysene av de naturvitenskaplige prøvene gi oss et tydeligere bilde av om det virkelig har ligget steinalderboliger på stedet.

 

Lokalitet 1, før flateavdekking.

Lokalitet 1, før flateavdekking.

Mulig bunn av groptuft.

Mulig bunn av groptuft.

Lokalitet 3

Lokalitet 3 ligger 50-52 meter over dagens havnivå på en godt skjermet terrasse på den sørlige siden av det forhistoriske sundet mellom fastlandet og Nesodden. Boplassen er altså noe eldre enn lokalitet 1, og har vært i bruk på et tidspunkt hvor sundet har vært svært grunt og preget av tidevannsstrømmer. Funnmaterialet fra lokalitet 3 er usedvanlig stort og omfatter allerede flere tusen gjenstander, selv om vi per dags dato kun har undersøkt en brøkdel av boplassen. Det er også funnet store mengder skjørbrent stein på boplassen, noe som tyder på at det kan finnes kokegroper på boplassen. Funnene er hovedsakelig av flint og inkluderer klassiske gjenstander fra nøstvetboplasser som mikroflekker, mikroflekkekjerner og skrapere, men vi har også et par litt mer eksotiske gjenstander i form av en mulig kjerneøks og et stort skivebor i flint. En tverrpil i flint tyder på at det også her har vært aktivitet i den noe senere kjeøyfasen. Produksjonsavfall av bergart og slipeplater tyder på at det også har foregått produksjon av bergartsøkser i et begrenset omfang på boplassen, men selve øksene glimrer så langt med sitt fravær.

I de resterende fem ukene av prosjektet vil vi fortsette undersøkelsene av lokalitet 3. Deler av boplassen skal graves i mekaniske lag for å frembringe et større funnmateriale. Avslutningsvis vil vi også gå inn med maskin og flateavdekke boplassen i håp om å finne daterbare strukturer som kokegroper, tufter og ildsteder.

Håndtakskjerne.

Håndtakskjerne.

Tverrpil

Tverrpil

Skrapere

Skrapere

Nøstvetøkser og slipeplate

Nøstvetøkser og slipeplate

Skiveskraper og kjerneøks av flint

Skiveskraper og kjerneøks av flint