Utgravingsprosjekt Engebø I

Engebø I – Oppstart

14.08.18

I forbindelse med en reguleringsplan fremlagt av Nordic Mining AS for utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal Kommune, har Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen nå satt i gang utgravninger på lokalitetene Askeladden ID nr. 125191, 125165 og 132298. Utgravningsområdet ligger i Naustdal kommune, på nordsiden av Førdefjorden, omkring 20 kilometer vest for tettstedet Naustdal, og 3 kilometer øst for bygden Vevring. Landskapet er karakterisert av relativt bratte fjellsider og ulent terreng. Oppstart for utgravningene var 06.08.2018.

Inne på planområdet er det registrert flere automatisk fredede kulturminner. Det er funnet spor etter bosetnings og gardsaktivitet fra bronsealder frem til folkevandringstid, i form av ardspor, kokegroper, dyrkingslag, og stolpehull, registrert av NIKU i 2008, og Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane i 2009. I tillegg er det registrert en heller inne på området, med tilhørende trekullag og brent bein, og på 90-tallet ble det utført steinalderutgravninger rett i nærheten av planområdet.

Engebø, 1960. (Kleiveland, G. 1995. Naustdal bygdebok: gards- og ættesoge. B. 1 : Gnr. 20-99. [Internet] https://www.nb.no/nbsok/nb/07ae7eeb6320817e48ccc401e9775d16#247).

På Engebø er det dermed bevart kulturhistoriske spor med både høy alder og lang kontinuitet. De påviste kokegropene sammen med stolpehullene kan indikere tilstedeværelsen av boplassområder, og helleren med tilhørende kulturlag kan vitne om en aktivitetsflate knyttet til denne.  Lokaliteten gir derfor en god mulighet til å ytterligere belyse forhistorien langs Førdefjorden, fra steinalder frem til folkevandringstid. Det botaniske og arkeologiske arbeidet med lokaliteten skal forsøke å etablere ny viten derom.

Etter en ukes arbeid har ett stort felt blitt åpnet, og en plan for det videre arbeidet på lokaliteten er lagt. Universitetsmuseet i Bergen har  høye forhåpninger til utgravningen ved Engebø, og håper prosjektet vil bidra til ny viten om forhistorien langs Førdefjorden. Utgravningene forventes å være ferdig i slutten av September.

Feltet ved Engebø etter en ukes arbeid (Foto, Hillesland, K & Diinhoff, S).

Avdekket grøft på feltet. Tre kokegroper i midten og flere mulige strukturer (Foto, Hillesland, K & Diinhoff, S).

Deltakere: Søren Diinhoff (Prosjektleder), Kristoffer Hillesland (Feltleder), Cecilia Falkendal (Feltleder GIS), Marius Fugelsnes (Feltassistent), Kristine Søyland (Feltassistent).