Utgravingsprosjekt Eg – Sødal, Kristiansand

Gård, graver og jernproduksjon på Eg

06.11.17
Figur 1. John Atle Stålesen undersøker en båtgrav på Eg (foto: Anja Mansrud/KHM)

På tampen av feltsesongen 2017 foretok Kulturhistorisk museum en utgravning på Egsjordet i Kristiansand. Feltarbeidet kom i stand i forbindelse med utvidelse av Sørlandet Sykehus. Utgravningsfeltet befinner seg i et funnrikt område, og har en flott beliggenhet med utsyn mot Otraelva (fig. 2). På brinken av bakken mot nordøst ligger Egshaugen, en gravhaug som ble som ble undersøkt og restaurert på 1990-tallet.

Under årets utgravning ble matjorden på store deler av jordet løftet til side ved hjelp av gravemaskin (fig. 3). Under arbeidet avdekket vi tre fotgrøfter (fig. 3 og 4), grøfter som har omkranset det som en gang må ha vært ruvende gravhauger. Den største haugen har hatt en diameter på ca. 20 meter. I to av haugene var det sparsomt med funn, mens den den siste skjulte en velbevart båtgrav. Det å gravlegge den døde i båt var en utbredt skikk langs Sørlandskysten i vikingtiden (ca. 793–1030 e.Kr., fig. 1).

For arkeologer har ikke Eg bare vært kjent for Egshaugen. Stedet har også spilt en betydningsfull rolle for kunnskapen om den tidligste jernproduksjonen i Norge. I 1977 gravde man nemlig ut jernproduksjonsovner fra 200–400-tallet e.Kr. på Egsjordet. Ovnene hadde likhetstrekk med danske funn, men de var av en type som da var ukjent i Norge. I 2017 har vi ikke funnet flere ovner av Egstypen. Derimot har vi gravd frem et velbevart, minst 30 meter langt langhus, samt en mindre bygning og kokegroper (fig. 3 og 5). Det er sannsynlig at jernaldergården, ovnene og enkelte av gravhaugene ble etablert på samme tid (fig. 3). Det er ikke ofte arkeologer har funnet slike jernovner nær gårdstun i Norge. Fra Danmark har man imidlertid en rekke eksempler på en slik tunnær jernproduksjon.

Figur 2. Utgravningsstedet med utsyn mot Otra. Gravfeltet med Egshaugen ligger i skogholtet midt i bildet (dronefoto: Steinar Kristensen/KHM)

Figur 3. Oversikt over utgravningsfeltet (dronefoto: Steinar Kristensen/KHM).

Figur 4. Utsyn mot sør og fotgrøftene i forgrunnen (dronefoto: Steinar Kristensen/KHM).

Figur 5. Langhuset sett mor nordøst. De hvite tallerkenene markerer stolpehullene (foto: Anja Mansrud/KHM)