Utgravingsprosjekt E18 Lanner – Preståsen

Flere graver på Herregårdsbekken

11.05.21
Flere slike? Urnen i en av gravene på Herregårdsbekken renses frem i 2011. Etter Eggen 2014.

Ved Herregårdsbekken ved Nystrand i Porsgrunn finner vi et rikt kulturmiljø. Særlig kjent er to store steinsettinger, men her finner vi også andre gravminner og veifar fra eldre jernalder. Her er også spor etter aktivitet så langt tilbake som ved overgangen fra stein- til bronsealder. Dette kulturmiljøet har høy faglig verdi på grunn av sammenhengen mellom kulturminnene.

Som ledd i Nye Veiers utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn starter KHM denne uken opp med utgravninger i dette landskapet.

Det er imidlertid ikke første gang arkeologer fra Universitetet i Oslo graver på Herregårdsbekken: Allerede på 1950-tallet undersøkte Elizabeth G. Skjelsvik og Karl Vibe-Müller deler av de to steinsettingene. I 2011 undersøkte KHM tre godt bevarte graver fra førromersk jernalder i forbindelse med bygging av ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Resultatene fra undersøkelsen i 2011 kan leses i kapittel 13 i denne publikasjonen.

Deler av den ene av de to steinsettingene fotografert i forbindelse med hogst våren 2011, i forkant av utgravningen like ved. Steinsettingen ble ikke undersøkt da, men vil bli det nå. Foto: G. Reitan/KHM.

I løpet av sommeren skal flere graver undersøkes, i tillegg til dyrknings- og bosettingsspor fra slutten av yngre steinalder (ca. 2000 f.Kr.) samt boplasser fra eldre steinalder ved Lillegården og Kokkersvold. Sistnevnte ligger på om lag samme høyde som Pauler 1, en boplass undersøkt ved E18 Brunlanesprosjektet (2007-2008) og som er blant de aller eldste vi kjenner. Det er grunn til å anta at boplassen på Kokkersvold er om lag like gammel, det vil si over 11 000 år gammel.

Resultatene fra tidligere undersøkelser av både jernaldergraver og steinalderboplasser i området gir oss grunn til å ha store forventninger til årets utgravninger.

Fra utgravningen på Herregårdsbekken i 2011. Foto: I.M. Eggen/KHM.