Oppstart på E39 Betna – Stormyra

20.05.19
Fra felt 2 er det godt utsyn over Vinjefjorden. Foto: Eystein Østmoe, NTNU Vitenskapsmuseet

De arkeologiske undersøkelsene langs E39 Betna-Stormyra er nå i gang. Bakgrunnen for undersøkelsen er en utbygging av E39 som vil gi 7 minutter kortere reisetid mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. Prosjektet er en del av ferjefri og utbedret E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Til sammen skal 12 lokaliteter graves ut i løpet av to år fordelt på 43810 m2, hvorav 5 graves ut i 2019. Lokalitetene omfatter 3 steinalderlokaliteter, gravfelt fra yngre jernalder, bosetningsområder med kulturlag fra jernalder, dyrkingslag, rydningsrøyser, jernvinneanlegg og en hulveg. Dette vil være et av de største prosjektene som har vært ved NTNU Vitenskapsmuseet med et budsjett på 46 millioner kroner. Statens Vegvesen står som tiltakshaver og er de som betaler for gildet. På det meste vil 17 personer, fordelt på tre gravelag, jobbe på prosjektet i år, og noen færre til neste år.

Oversikt over alle lokalitetene som skal graves ved E39 Betna-Stormyra. Illustrasjon: Eystein Østmoe

Oversikt over alle lokalitetene som skal graves ved E39 Betna-Stormyra. Illustrasjon: Eystein Østmoe

Lokalitetene som skal graves i år:

Jernalderlokalitetene

To av de fem lokalitetene på Vinjeøra skal graves ut i år. Felt 1 Skeiet, er et overpløyd gravfelt med bosetningsspor og dyrkingslag. Det ble under registreringen i 1996 funnet en grav fra vikingtid med sverd, spyd, skjoldbule, sigd, perler og kniv. Registreringen tyder på at det finnes mange overpløyde graver her. Det har også blitt innlevert en øks fra merovingertid fra dette feltet.

Her ligger felt 1, Skeiet, et overpløyd gravfelt med bosetningsspor og dyrkningslag. Foto: Eystein Østmoe, NTNU Vitenskapsmuseet

Her ligger felt 1, Skeiet, et overpløyd gravfelt med bosetningsspor og dyrkningslag. Kirka i bakgrunn. Foto: Eystein Østmoe, NTNU Vitenskapsmuseet

Felt 2 Skeiet ligger bare ca. 30 meter unna mot sørvest for felt 1, og består av kulturlag og bosetningsspor datert til yngre jernalder. Feltet ligger direkte nord for gården «Skeiet».

Vi håper derfor at det er muligheter for mange fine funn og mye ny kunnskap om forholdet mellom gård og gravfelt i yngre jernalder. Her vil vi ha en god mulighet til å undersøke forholdet mellom eldre jernalders bosetning, framveksten av den historiske gården Skeiet i yngre jernalder, og et nesten komplett gårdsgravfelt til denne gården.

Fra felt 2 er det godt utsyn over Vinjefjorden. Foto: Eystein Østmoe, NTNU Vitenskapsmuseet

Fra felt 2 er det godt utsyn over Vinjefjorden. Foto: Eystein Østmoe, NTNU Vitenskapsmuseet

Steinalderlokalitetene

To av lokalitetene (Otnes lok 2, Leirvika lok 2) er strandlinjedatert til tidligmesolitikum (9500-8000 f. Kr), og har ligget innenfor den ytre kystsonen hvor man finner de fleste tidligmesolitiske lokalitetene på nordvestlandet. Disse er lokalisert på Otnes og i Leirvika, og ligger ca. 3 mil vest for Vinjeøra.
Leirvika lok 2 ligger på en terrasse langs en morenerygg 70 moh., og virker nokså uforstyrret. Dette kan bli en spennende mulighet til å grave ut lokaliteter fra denne perioden i den indre kystleia hvor dette ikke er blitt undersøkt så mye før. En lokalitet til (Leirvika lok 3), strandlinjedatert til senneolitikum (2300-1700 f. Kr) skal også graves ut i år. Den er beliggende nær en vei, men vi håper at det skal finnes igjen uforstyrrede områder, og kanskje et toskipa hus hvis vi er heldige.

Vi håper på en fin sesong både værmessig og funnmessig, og håper dere følger prosjektet vårt her på norark.no og på facebookgruppa «Arkeologi langs Vinjefjorden – E39»!