Utgravingsprosjekt Vinstravassdraget

Storviltjakt og ferdsel langs Vinstravassdraget

20.05.13
Vakre omgivelser for steinaldermenneskene da og arkeologene nå.

Det kan være krevende å gjøre arkeologiske undersøkelser på 650 meters høyde over havet i begynnelsen av mai. Snø, vind, regn og kulde har preget de første dagene av de arkeologiske undersøkelsene langs Vinstravassdraget. Likevel har to uker med mektig natur, glimt av sol og spennende funn har gitt det tre-årige prosjektet en vellykket start.

Av Hildegunn Maria Haanes Ruset

Treårig prosjekt

Prosjektet, som er et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum, Oppland Fylkeskommune og Norsk Maritimt Museum, skal utføres gjennom tre sesonger fram til 2016. Prosjektet ledes i hovedsak fra Kulturhistorisk Museum, mens Oppland Fylkeskommune har ansvar for registreringer og innlegging i den arkeologiske databasen Askeladden. Norsk Maritimt Museum har ansvar for de maritime kulturminnene.

Bakgrunnen for prosjektet er fornyelse av vassdragskonsesjoner over store deler av Sør-Norge. Da vassdragene først ble regulert, på første halvdel av 1900-tallet,  ble det ikke gjort arkeologiske undersøkelser. Da konsesjonene skulle fornyes 50 år senere avgjorde Riksantikvaren å sette av midler til arkeologiske undersøkelser ved vassdragene.

Prosjektets målsetting

Det langstrakte Vinstravassdraget har flere funksjoner i landskapet. Det er nærliggende å tro at for mennesker har vassdraget vært en port mellom øst og vest; en vannvei som har gjort ferdsel og frakt mer effektivt over et stort fjellområdet. For elg og rein derimot, har vassdraget vært et hinder. Vannene går på tvers av store elg – og reintrekk og bidrar derfor til å tvinge dyrene inn i flaskehalser idet de passerer Vinstravassdraget.

På grunnlag av dette vil den undervannsarkeologiske delen av prosjektet ha fokus på bruken av vassdraget som ferdselsåre mellom øst og vest. For de øvrige undersøkelsene vil spørsmål om storviltjakt og fangst være i fokus. For den nedre delen av vassdraget er det nærliggende å tro at elgfangst var hovedbeskjeftigelsen, da det passerer et stort elgtrekk gjennom området. I de øvre delene er det nok reinfangst som har vært viktigst.  Under registreringer er det påvist boplasser fra flere perioder i steinalderen langs vannene. I noen av prøvestikkene er det også funnet materiale som kan tyde på bruk gjennom bronsealderen og kanskje helt opp til førromersk jernalder.

Lokalt engasjement

Undersøkelsene er inne i sin tredje uke, i prosjektets første fase ved Olastappen i Skåbu, Nord-Fron kommune. Fra her skal arkeologene trekke lengre opp mot fjellet i takt med snøsmelting og vannstigning.

Området rundt Olstappen er preget av et høyt antall fangstgroper, som naturligvis har vært kjent i lang tid. Lokale historieinteresserte har laget kultursti i området og landskapet er mye brukt til jakt, fiske og turområde. Det har gjennom flere år blitt sendt inn  gjenstander fra flere perioder i steinalderen, som folk har funnet mens de har brukt området aktivt. Lokalbefolkningens engasjement i sine ”sambygdinger” fra fortiden kan være en stor ressurs!

Fine funn

Til nå har det blitt undersøkt to lokaliteter ved Olstappen, lokalitetene skiller seg ut ved at det over store områder er skjørbrent stein i overflaten.

Funnene som er gjort er av variert type og inneholder blant annet artefakter av skifer: et midtstykke av en pilspiss med rombisk tverrsnitt og en spydspiss i to deler som ble funnet med to dagers mellomrom! I tillegg er det funnet redskap i kvartsitt, blant annet en skraper i grønn kvartsitt. Noe flint er representert, blant annet odden av en flateretusjert pilspiss. På deler av lokalitetene er det også funnet store mengder brente dyrebein.

I tillegg til utgravning av disse to lokalitetene har det blitt utført registreringer i området rundt Olstappen. Flere kulturminner har blitt registrert både nå og tidligere og fokuset i den innledende fasen ligger på å få en samlet oversikt over de automatisk fredete kulturminnene.

Naturens premisser

Redskapene, de brente beina og oversikten arkeologene får over fangstgroper og andre kulturminner i området kan bidra til en mer helhetlig forståelse av hvordan mennesker har benyttet seg av ressursene, hvor de oppholdt seg og når de oppholdt seg der.

Undersøkelsene går nå inn i sin tredje uke og muligens den siste uken ved Olstappen for denne gang. Arbeidet utføres i stor grad på naturens egne premisser og både snøsmelting og vannstigning er med på å forme timeplanen. Hvis naturen tillater det, vil arkeologene snart trekke lengre opp på fjellet, for så å returnere til Olstappen for flere undersøkelser neste år. Kanskje kan arkeologene med sin ”vandring” opp og ned vassdraget klare å spore bevegelsene til de som levde og bodde her i fortiden?

Kilder: Storviltjakt og ferdsel langs Vinstravassdaraget. Prosjektplan.

Arkeologiske Undersøkelser i Vassdrag – faglig program for Sør-Norge. Svein Indrelid. 2009.

 
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.