Utgravingsprosjekt Tønsnes

Spennende funn på Tønsnes

14.08.14
Av Redaksjonen
Joakim Skomsvoll viser fram ett av fiskesøkkene på lokalitet 16

Av: Janne Oppvang, Mikael Cerbing og Ragnhild H. Nergaard

 

Nå har 19 arkeologer gravd på Tønsnes i snart syv uker, og vi har kun to uker igjen. Vi har avdekket flere boligstrukturer, en grav, flere ildsteder og gjort mange fine funn. Utgravingsområdet er delt inn i tre områder, lokalitet 15, 16 og 17, som ligger på ulike høyder i terrenget. Disse vil bli presentert under.

 

Lokalitet 17 er den høyeste og eldste av lokalitetene på Tønsnes, og er delt inn i tre områder. Det eldste området er et aktivitetsområde fra tidlig-mesolitikum, (eldre steinalder fase 1). Her er det funnet en tangespiss, flekker og flekkekjerner. Området er ca. 4×3 m stort, har ingen tydelige strukturer og ligger rett ved siden av en funntom ryddet flate.

På en strandterrasse noen meter lengre ned har vi funnet en boligstruktur med en sannsynlig datering til noe senere i mesolitikum (se bilde). Her er det funnet få typologisk daterbare redskaper, kun en skraper og noen mulige mikroflekker. Selve boligstrukturen er en rund ryddet flate med en steinpakning i midten som kan ha vært et ildsted. Gulvet er noe nedgravd og med en forsenkning i den innerste delen, den ytre delen med inngangen vender mot vest og ut mot strandkanten.

Den siste strukturen på lokalitet 17 ligger noe lavere enn de øvrige og er et rektangulært ildsted på ca. 1 x 0,5m (se bilde). Det er kantsatt med tre store steiner, den sørlige kanten er markert med mindre steiner. Inni er det lagt to heller som dekker hele det indre. I selve ildstedet var det sparsomt med kull, men det ble funnet en god del spredte kullbiter i området rundt, samt litt oker. Ildstedet ligger på en ryddet flate der det er lite funn. Av redskap har vi hittil kun en bit av en slipt skiferspiss. Ellers består funnene av avslag i chert, kvartsitt og noe flint. Dateringen er noe usikker, strandterrassen ildstedet ligger på antyder en datering til overgangen mesolitikum/neolitikum, og fra registeringene er det en datering fra området til tidlig metalltid. Ved siden av ildstedet er det en flate med en del spredte funn av de samme materialene, her er det i tillegg funnet ett fiskesøkke og en skraper.

 

På det midtre feltet, lokalitet 16, ble det under avtorving avdekket tre boligstrukturer i den sørlige delen. Disse viste seg som forsenkete og ryddete flater, hvor den største var ca. 4×4 meter (se bilde). De ligger på rekke, med større steinansamlinger i nær tilknytning til hver av strukturene. Til nå har vi åpnet sektorer i alle tre strukturene, og vi kan se at det er svært lite funn i alle. Vi har ett par slitne skiferspisser, en øks og ellers bare ett par avslag her og der. Det fineste fra denne flaten er en nesten 10 cm, slank skiferspiss (se bilde), som lå omtrent midt i en av strukturene. Denne har vi ennå ikke funnet lignende til i litteraturen fra Nord-Norge.

På den nordlige delen av lokalitet 16 ble det registrert to ryddete flater, flere steinsamlinger, i tillegg til en stor funnmengde over hele dette området. En av flatene er ferdiggravd, mens den andre er under graving. Sistnevnte er en større ryddet flate, med en tydelig steinpakning i bakkant, mot nordvest og nordøst. Her er det også mye funn, spesielt mye flateretusjeringsavslag. På begge disse flatene er det funnet små mengder asbestkeramikk, en del ødelagte skiferkniver og spisser, små økser, fiskesøkker og en flott flateretusjert flintspiss med kort triangulær basis (se bilde). Både boligstrukturene i nord og sør ligger på en flate på ca. 16 moh., noe som indikerer en bruk i neolitikum. Funnene fra området peker derimot mer i retning av en bruk i tidlig metalltid, men dette er noe usikkert ennå.

På den midtre delen av lokalitet 16 ligger en stor, godt nedgravd boligstruktur som skiller seg svært fra strukturene ellers på flaten. Denne skal vi snart starte å grave, og er spent på hvilke funn den skjuler.

 

Den mest væstra och lægsta liggande delen av årets utgrævning har vi kallat lokalitet 15. Denna har i sin tur blivit uppdelad i tre områden; A (runt 10 møh), B (ca 13 møh) och C (ca 14 møh).

Lokalitet 15C, før att børja øverst, ær ett flatretucheringsområde som blev identifierat under avtorvningen av fælten. Området ær ca. 8 x 8 meter, med två koncentrationer av fynd. Från børjan så trodde vi att detta endast var en knackeplats, men efter vi børjade græva så ser det allt mer ut som om fynden ær så pass væl avgrænsade att vi troligen kan tala om att det stått en eller møjligen två små tælt på ytan. Rætt spænnande ær också att vi funnit en hel del asbestkeramik dær vi grævt, till synes placerat i det ena (?) tæltets nordvæstra del. Troligen ær all keramik från ett rætt stort kærl (kanske runt 40-50 cm i diameter) som gått i tusen (eller åtminstone ett hundratal) bitar. Utøver detta har vi æven funnit en del delar av flatretucherade pilspetsar samt førarbeten till ditto. Det mesta ær av chert, till synes både av Melsvik och Kvenvikchert, vilket tyder på kontakter mot Finnmark. Hur gammal aktiviteten hær ær, ær svårt att sæga, men fynden tycks peka mot mitten av ældre metalltid, kanske runt år 1000 f.Kr.

Lokalitet 15B ligger en fem-tio meter nordvæst om lokalitet 15C och blev identifierad som en ca. fem meter, något oregelbundet cirkulær, stenpackning. Inledningsvis var vi mycket osækra på vad vi hade att gøra med, men under undersøkningen av den blev det allt mer tydligt att detta var en grav. Mer om denna i næsta blogg.

Lokalitet 15A ær den lægst liggande och med detta æven den yngsta av de lokaliteter vi undersøker i år. Under avtorvningen så blev vi inte direkt imponerade av vad vi fann: en del kvarts och kvartsittavslag liggande i en relativt homogen massa av fin sand med en och annan sten som stack upp. Nær vi børjade græva på området så ændrade sig dock detta fort. Vad som tycks ha skett ær att vi har haft en hel del aktivitet i detta område vilken senare blivit øvertæckt med flygsand. I skrivande stund så har vi funnit fem (møjligen sex) cirkulæra eller hæstskoformade mindre eldstæder samt tre stora rektangulæra eldstæder. Framfør allt dessa stora rektangulæra eldstæder ær intressanta då de nærmaste parallelerna till dessa går att finna på Sørøya i Vest-Finnmark. Men de ær osækert om dessa verkligen ær av samma typ och æn mer osækert om de ær från samma tid. Fynden vi har på lokaliteten, vilket inte ær særskillt många, kan sæga oss vældigt lite om ålder på fæltet. Men det ser ut att vara mot senare delen av ældre metalltid, kanske runt Kristi fødsel.

 

Lørdag 23 august arrangeres det åpen dag på Tønsnes, og vi ønsker alle som vil se hva vi holder på med velkommen!

En av de rektangulære ildstedene på lokalitet 15A

Flateretusjert spiss fra lokalitet 16

Skiferspiss fra lokalitet 16

En av boligstrukturene på lokalitet 16

Ildsted på lokalitet 17

Ildsted på lokalitet 17

Boligstruktur på lokalitet 17

Boligstruktur på lokalitet 17


Kommentarer


reidar b
14.08.2014

Bra!

Unni Kjellman
14.08.2014

Artig å lese om arbeidet dokkers, Erik og Ragnhild m flere.

Martin Sejr
15.08.2014

Fantastisk fine fund og forbilledligt formidlet!Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.