Utgravingsprosjekt Tesse

Tesse – et fiskeeventyr

02.06.14
Av Redaksjonen
Grind som har sittet i bunnen av en fiskefelle (sløe). Foto: Norsk Maritimt Museum.

Kraftproduksjonen sørger for at innsjøen Tesse tappes ned hver vår. Dette gir en mulighet til å saumfare den tidligere sjøbunnen, før innsjøen blir fylt av smeltevann. Norsk Maritimt Museum har i år grepet muligheten til å drive marinarkeologi på tørt land, og de har gjort sjeldne funn.

Ulike former for garnfiske har blitt drevet i Tesse, i alle fall siden vikingtiden (793–1030 e.Kr.). Garnene er borte, men garnsøkkene blir tidvis liggende igjen på fiskeplassene. Fra før har det fremkommet flere titalls søkker fra Tesse, noe som er ekstraordinært mange. Søkkene viser en stor variasjon i materialvalg og form.

Registreringsarbeidet foregår ved vandring på den tørrlagte sjøbunnen, og museet har til nå funnet hele 42 nye garnsøkker. Både antallet og typevariasjonen i søkkematerialet setter nå Tesse i en særstilling blant de sørnorske innsjøene. Enkelte av søkkene er også delvis utført i tre og never(!), noe som gir oss en anledning til å datere dem radiologisk (C14-datering).

Samtidig er disse nye funnene systematisk innsamlet og funnstedene er kartfestet. Ved å knytte funnene til historisk kjente fiskeplasser, fiskerettigheter og nyere tids garnfiskemetoder får vi helt ny kunnskap fisket som næringsvei mer enn 1000 år tilbake i tid.

Lin Cecilie Hobberstad finner et garnsøkke i reguleringssonen. Foto: Norsk Maritimt Museum.

Lin Cecilie Hobberstad finner et garnsøkke i reguleringssonen. Foto: Norsk Maritimt Museum.

Trinseformet garnsøkke i never, tre og stein fra Tesse. Foto: Norsk Maritimt Museum.

Trinseformet garnsøkke i never, tre og stein fra Tesse. Foto: Norsk Maritimt Museum.

Fiskefeller (sløer) laget som kasser med tregrinder ble tidligere tider satt opp i bekker og elver ved Tesse, og mange andre fjellvann. Isgang og flom fôr imidlertid ofte hardt med denne fiskeredskapen, og tregrinder og andre deler ble ofte skylt av gårde. Ved feltarbeidet i år har Norsk Maritimt Museum funnet mange rester etter slike feller, og én intakt konstruksjon er også blitt gravd fram og dokumentert. Funnene gir en unik mulighet til å få kunnskap om når fiskefelletradisjonen ble tatt opp, og hvordan den utviklet seg.

2. juni 2014 er oppstartsdato for det øvrige feltarbeidet, og det vil pågå til begynnelsen av juli. Kulturhistorisk museum vil fremover arbeide med kulturminner som har ligget over fortidens strandlinje, og det skal både graves ut steinalderboplasser og kulturminner fra yngre perioder. Også disse undersøkelsene er rettet inn mot å fremskaffe ny kunnskap om en av stedets aller viktigste næringsveier gjennom flere tusen år – fisket.

Vår og feltarbeid ved Tesse. Foto: Norsk Maritimt Museum.

Vår og feltarbeid ved Tesse. Foto: Norsk Maritimt Museum.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.