Utgravingsprosjekt Søyland

Tuft med bevart leirgulv og steinvegger

16.11.12
Av Redaksjonen

Etter ti dager i felt er den vesle utgravinga på Søyland nå avsluttet. Tufta viste seg å være godt bevart med et gulv av hardtrampet leire og til dels godt bevarte vegger av stein iblandet torv.

Tufta var 9,5 meter lang med en bredde fra 6,0 til 6,5 meter. Steinveggene var delvis rast inn over tuftas gulv. I enkelte partier av veggene framgikk det tydelig hvordan mindre steiner var fylt i mellom større steiner som markerte veggenes ytre og indre grense. Gulvet var godt bevart og besto av hardtrampet leire og runde, nevestore steiner. Under leirgulvet var det et tynnere, svært humusholdig lag som framstår som en nedsliping av opprinnelig gulvnivå. Humuslaget dekket den sentrale gulvflata og var lavere enn undergrunnen lengst nord og sør i tufta. For å bedre forholdene har ei ny gulvflate blitt etablert av et sammenhengende lag av runde steiner med leire imellom. Nord og sør i tufta var det et tynnere humusholdig lag tydelig avgrenset fra leirgulvet. Den svært spettete undergrunnen tolkes som gammel skogbunn. På dager med kraftig nedbør framsto gulvflata som svært godt drenert i forhold til den omgivende undergrunnen (jf. foto).

Det ble dessverre ikke funnet spor etter ildsted eller stolpehull, noe som gjør tidfestinga av anlegget vanskelig. Det ble heller ikke funnet spor etter forseglet markoverflate under veggene, noe som indikerer at veggene ble anlagt direkte oppå undergrunnen. Inntil videre holdes det som sannsynlig at tufta kan skrive seg fra vikingtid eller middelalder basert på liknende anlegg fra andre deler av vestlandet. Med unntak av tre jernfragment skriver alle funnene seg fra torvlaget som inneholdt en sammenblanding av glass, tegl og flint, deriblant ei sylindrisk kjerne og to bipolare kjerner.

Tufta har hatt en inngang i sørvestlig hjørne. Vestlig vegg hadde en utstikker som har skjermet inngangspartiet mot vinden fra nordvest. I inngangen ble det funnet ei prikkhugget trinnøks som kan tidfestes til seinmesolitikum. Det er svært interessant hvordan menneskene i fortida forholdt seg til funn fra eldre perioder av forhistorien. En parallell situasjon ble dokumentert på Myklebust i Sola kommune der ei vestlandsøks lå i kanten av et ildsted i et hus fra yngre romertid/folkevandringstid.

Tufta opprensa
3Db1
I-skoddeheimen1
humush-lag-under-leira-liten1
sara-pollen-liten1
gravd-gulv-liten1
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.