Utgravingsprosjekt

Søyland


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Barbro Dahl

Tidsrom: 2012


Om prosjektet

I steinete beitemark på gården Søyland i Hå kommune er det registrert ei tuft (id. 34471). Anlegget er synlig som lave, overgrodde voller med enkelte større steiner. Formen er rektangulær med en lengde på5,5 meterog bredde på3,5 meter.

Området omsøkt til nydyrking ligger sørvest for Søylandsvatnet, like nord for Håelva. Låg-Jæren er kjent for en stor tetthet av kulturminner i nasjonal målestokk, men på gnr. 3 bnr. 5 er antallet kjente fornminner lavt. På 1970-tallet ble det gitt tillatelse til fjerning av to gardfar200 metersørøst for tufta. Ei stakketuft skal ha ligget20 meternordøst for tufta, noe som er en tydelig indikator på at området i lang tid har vært benyttet som utmark.

Det er vanskelig å tidfeste anlegget ut fra form og kontekst. Ved utarbeidelse av prosjektplan for undersøkelsen ble det vurdert om tufta kunne være fra vikingtid eller middelalder. I forhold til eldre perioder er antallet undersøkte bygninger fra vikingtid lavt i Rogaland. Kunnskapen om bygninger fra middelalder utenfor byene er særdeles mangelfull, og skulle det vise seg at tufta kan skrive seg fra middelalder, vil den kunne bidra i forståelsen av de yngre fasene i den 4000 år lange agrarbosettinga på Jæren. Forhåpentligvis vil undersøkelsen avdekke strukturer som kan relateres til tufta og som kan bidra i tolkninga av anlegget og gjøres til gjenstand for radiologiske dateringer.

 Nydyrkingssaken er vurdert som et mindre, privat tiltak der utgiftene knyttet til utgravinga dekkes av staten (statsbudsjettets kap. 1429 post 72.1).

 Tidsrom: 22.10.–07.11.2012

Deltakere:
Prosjektleder: Barbro Dahl
Feltassistent: Grethe Moell Pedersen
Makrofossilanalyser: Sara Westling
Pollenanalyser: Christin Jensen