Utgravingsprosjekt Sømmevågen

Finsmeder i Sømmevågen i yngre jernalder

18.07.13
Av Redaksjonen
Fragmenter av smeltedigler/støpeformer. Foto Hege Hollund

I forrige blogginnlegg ble det nevnt at vi hadde flere kulturlagsavsetninger med bl.a. mye brente bein i områd et rundt et hus fra yngre jernalder i Sømmevågen. De siste par ukene har vi undersøkt disse nærmere, og resultatet er svært spennende med et unikt funnmateriale.

Den strukturen som har gitt flest og mest interessante funn lå like vest for langveggen til huset fra yngre jernalder. I overflaten fremstod strukturen som et brunt avlangt lag/fyllskifte med en noe uklar avgrensning i plan. Den var ca. 7,5m lang og 1,5m på det bredeste. Et par steder lå det skjørbrent stein i overflaten, og i den nordlige delen av laget var det en rund ansamling med steiner.

Laget hvor smeltediglene er funnet slik det fremstod før utgraving. Foto Steinar Magnell

Laget hvor smeltediglene er funnet slik det fremstod før utgraving. Foto Steinar Magnell

Ved undersøkelsen ble det satt opp et rutesystem som dekket hele strukturen, og den ble gravd lagvis i plan for å fange opp eventuelle konstruksjoner og konsentrasjoner av funn. I tillegg ble all fyllmasse såldet i såld med en maskevidde på 2mm, slik at vi kunne fange opp selv de minste gjenstandene.

Med unntak av den runde ansamlingen med steiner som kan være restene etter et ildsted eller en ovn, ble det ikke påvist noen tydelige konstruksjoner i området. Det fantes små konsentrasjoner av trekull og skjørbrente steiner i laget, men det er foreløpig usikkert om disse representerer ildsteder o.l. eller er avfall som er dumpet på stedet. Det mest interessante ved laget er derfor de mange gjenstandene som lå spredt i fyllen.

Det mest unike er en mengde fragmenter av smeltedigler i leire. Det ble ikke funnet noen hele smeltedigler, men de aller fleste fragmentene ser ut til å stamme fra en type små, sylindriske digeler. I tillegg er det funnet deler av en lav rund form med forholdvis tykk rand. Dette kan være rester av en smeltedigel av en annen type enn de små sylindriske, eventuelt deler av en støpeform. Foruten digelfragmentene ble det bl.a. også funnet sintret leire (dvs. leire som er utsatt for høy varme), dråpeslagg av ulik størrelse, keramikk, et par glassperler, et lite vektlodd i bly og en rekke jernfragmenter spredt rundt i laget. Blant jernfragmentene lå det deler av en digelgaffel som er benyttet for å håndtere smeltedigler av den type som er funnet i Sømmevågen. Foreløpig har det også vært mulig å identifisere flere kroker og nagler.

Fragmenter av smeltedigler. Foto Hege Hollund

Fragmenter av smeltedigler. Foto Hege Hollund

Det er svært sjeldent at en støter på et såpass rikt og godt bevart gjenstandsmateriale innenfor boplasskontekster. Det er særlig de mange fragmentene av smeltedigler som er interessante, og denne gjenstandstypen er svært sjelden. De forekommer i enkelte rikt utstyrte graver fra yngre jernalder, bl.a. i en mannsgrav fra Gausel utenfor Stavanger, men ellers er dette noe en først og fremst finner i tilknytning til høystatusgårder og markedsplasser. Vektloddet i bly som ble funnet i den samme strukturen føyer seg også inn i dette mønsteret.

Størrelsen og formen til digelene som er funnet i Sømmevågen tyder på at de er benyttet i forbindelse med finere smedhåndverk med edelt metall i form av bronse og kanskje sølv og gull. Vi har ikke funnet noe edelt metall, men en nærmere analyse av digelfragmentene kan forhåpentligvis fortelle oss hvilke metaller som ble smeltet i digelene.

Foreløpig har vi få spor som tyder på at det har ligget en markedsplass i Sømmevågen i yngre jernalder, selv om både vektloddet og smeltediglene kan peke i en slik retning. Det er mer sannsynlig at smeltediglene og de andre funnene representerer en aktivitet som skal knyttes til et høystatusmiljø i området med handel og produksjon av smykker o.l. Vi må gå ut i fra at gården som denne produksjonen er knyttet til, har ligget i nærheten. Foreløpig har vi ikke lokalisert denne gården, så det er med stor spenning vi om en ukes tid skal avdekke et jorde som ligger 100 m nordøst for området vi graver nå.

Fragment av lang, smal smeltedigel. Foto Hege Hollund

Fragment av lang, smal smeltedigel. Foto Hege Hollund
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.