Utgravingsprosjekt Skjetnan Øvre

Utgravning på Sjetnan i Trondheim

26.06.14
Utgravningsområdet på Sjetnan er nesten 22 000 kvadratmeter stort, og består av hele dette jordet. På toppen ligger gården Sjetnan Nedre, og til venstre i bakgrunnen ligger Tiller kirke. Foto: Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.

Den 16. juni startet NTNU Vitenskapsmuseet opp sin arkeologiske utgravning på Sjetnan i Trondheim. Utgravningen skal pågå hele sommeren, og det forventes å finne en rekke bosetningsspor på området. Totalt 8 arkeologer er med på utgravningen fra starten av.

Gården Sjetnan Nedre ligger ca. 8 km sør for Trondheim sentrum, 220 m sør for Tiller kirke. Området som skal utgraves, er i dag åkermark. Området har to adskilte flater, en øvre flate på nivå med husene på gården og en nedre flate 6-7 m lavere og vest for øvre flate. Flatene blir bundet sammen av en relativt bratt bakke. I alt skal nesten 22 000 m2 avdekkes. Til dette arbeidet bruker vi to gravemaskiner.

Heidi, Kristoffer, Isabella og Kari foran en av gravemaskinene som brukes til å fjerne matjorda. Foto: Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.

Heidi, Kristoffer, Isabella og Kari foran en av gravemaskinene som brukes til å fjerne matjorda. Foto: Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fra Tillerbyen og Sjetnan har det fra før av vært kjent lite kulturminner. I 2013 gravde NTNU Vitenskapsmuseet på jordet vest for Tiller kirke, og der ble det påvist to hus, der det ene er datert til romertid (5-125 e. Kr.). En rekke kokegroper ble også funnet, disse har spredte dateringer fra førromersk jernalder og helt opp i folkevandringstid.

Fra et område like nordvest for Tiller kirke har vi opplysninger om at det trolig lå et eldre fjerna gårdstun med kulturlag her. Th. Petersen har i et notat i topografisk arkiv opplysninger om en mulig langhaug ved sersjant Haarstads gård, trolig Sjetnan Øvre som ligger 300 m nord for Sjetnan Nedre. Ellers er det påvist områder med kokegroper og stolpehull uten sammenheng både ved Sjetnan Øvre og ved Tiller kirke. Gjenstander fra middelalder er funnet ved metalldetektorsøk i området nord for Tiller kirke.

Tiller kirke. Foto: Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.

Tiller kirke. Foto: Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.

På gården Sjetnan Nedre påviste Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2012 en rekke kulturminner i form av kokegroper, stolpehull og nedgravinger innenfor området som nå skal utgraves.

På øvre flate nærmest husene på gården ble det registrert to velbevarte kokegroper, og det ble funnet stolpehull i fem av sjaktene. Flere av stolpehullene lå ut mot bakkekanten og kan være restene etter et gjerde. Det er relativt få og langt i mellom strukturene på øvre flate, og det blir spennende å se om vi kan få en sammenheng i aktivitetene her når vi får avdekket hele flaten.

På nedre flate, rett etter at bakken går over i flatt terreng, ble det registrert flere kokegroper og det er antydning til ardspor i flere av sjaktene. Lengre ut på flata mot sørvest lå det enkelte stolpehull, men området var først og fremst dominert av diverse større og mindre nedgravinger. Flere av disse kan etter formen antas å representere rester av kokegroper, selv om det var lite kull i dem og steinen ofte ikke var skjørbrent.

Lengst sørvest på nedre flate, litt unna det øvrige aktivitetsområdet, ble det registrert to strukturer som skilte seg ut og så ut til å ha hatt sterk varme knyttet til dem (rødbrent sand). Det knytter seg stor spenning til disse strukturene, da de kanskje representerer en ovn og ei smie.Det ville ha vært naturlig å legge slike aktiviteter i en viss avstand fra øvrig bebyggelse pga. brannfaren. Det ble dog ikke påvist slagg eller smiperler under registreringen, men vi håper utgravningen kan gi resultater her.

Vi har allerede funnet en god del kokegroper både på øvre og nedre flate, og et område med godt bevarte ardspor i bunnen av skråningen. Vi håper også at det skal dukke opp hus på feltet etter hvert. Følg med for flere oppdateringer fra utgravningen vår!
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.