Utgravingsprosjekt Melsvik

Mer av chertbruddet i Melsvik ser dagens lys

10.07.13
Av Redaksjonen
Bergvegg med spor etter utvinning av chert renses fram

I fjor innledet Tromsø Museum undersøkelsene på Melsvik ved Alta, en lokalitet med steinbrudd og bosetningsflater fra eldre steinalder. Mandag 8. juli gikk startskuddet for årets undersøkelser; de neste åtte ukene skal bruddene fram i dagens lys, og bosetningssporene graves ut.

Det er muligens første gang at steinbrudd fra steinalderen graves fram med maskin. Allerede etter to dagers arbeid har vi fått bekreftet at det her har foregått massivt uttak av chert, dette råstoffet som var helt sentralt for menneskene i nordlige Fennoskandia gjennom eldre steinalder. Over store deler av berget kommer det fram spor etter uttak, i form av huggemerker, bruddkanter, forsenkninger og ikke minst mengder av knakke- og hammersteiner og avfall etter innledende tilvirking.

Foreløpig er det vanskelig å anslå mengden med råstoff som har blitt hentet ut herfra, men det hersker ingen tvil om at denne virksomheten har vært omfattende, og antageligvis har foregått over et langt tidsrom. Fra Melsvik, og andre nærliggede og hittil ukjente brudd, har det blitt fraktet ut chert til østlige Finnmark, nordlige Finland og Sverige, og til sørlige Troms. Særlig langs kysten var chert anvendt til framstilling av egg spisser, kniver, skrapere, stikler og andre egg-redskaper, men chert-redskapene er også hyppig forekommende på innlandslokaliteter.

På årets undersøkelser vil vi ha fokus på å kartlegge omfanget av utvinningsvirksomheten og metodene man har anvendt får å få dette råstoffet ut av berget. Vi tar dessuten sikte på å undersøke det meste av bosetningsflatene som ligger ved bruddene. Undersøkelsene vil dermed være en enestående anledning til å komme nærmere de aktivitene som fant sted i tilnytning til utvinningen av steinråstoff. Hvem var det som kom hit? Var det spesialister på steinutvinning, eller var det hele familier og større grupper? Var det folk med tilhørighet til Alta-området som hadde tilgang til stedet, eller var dette et møtested for mennesker som kom langveis fra? Tok man først og fremst med seg stein herfra, eller drev man også med jakt og fiske, kanskje til og med byttehandel? Hvor lenge var bruddet i bruk, og skiftet Melsvik betydning over tid?

Etter årets undersøkelser håper vi å ha et godt grunnlag for å komme litt nærmere disse, og mange andre, spørsmål.