Utgravingsprosjekt Lunde

Utgraving av bosettingsspor på Lunde, Stavanger kommune

20.05.13
Av Redaksjonen
Det nordlige feltet ligger foran dagens gårdsbebyggelse på Lunde

I forbindelse med utbygging av veiprosjektet Ryfast vil to områder hvor det er registrert automatisk fredete kulturminner bli berørt (id. 94802 og 157375). Ved fylkeskommunes registreringer ble det påvist bosettingsspor i form av stolpehull, kokegroper og grøfter innenfor to ulike områder i den kommende veitraséen.

Lokalitetene ligger på gården Lunde, nordøst på øya Hundvåg. Fra området er det kjent kulturminner og funn fra alle perioder av forhistorien. Bosettingssporene som skal undersøkes i år antas å skrive seg fra bronsealder (1800–500 f.Kr.) og jernalder (500 f.Kr.–1050 e.Kr.). Umiddelbart øst for undersøkelsesområdet ligger det gravrøyser på de lave toppene. På den dyrka flata mellom gravrøysene er det påvist svært funnrike kulturlag tolket som et gårdsanlegg fra eldre jernalder. Hele høydedraget er et fredet kulturminnemiljø som ikke vil bli berørt av det planlagte veiprosjektet.

Ved spørsmål om undersøkelsen er det bare å ta kontakt med prosjektleder eller formidlingsansvarlig for fornminnevern ved Arkeologisk museum, Olle Hemdorff olle.hemdorff@uis.no, tlf. 48 99 07 13.

Tidsrom: Utgravinga gjennomføres innenfor tidsrommet 2. mai–14. juni 2013.

Deltakere:

Prosjektleder: Barbro Dahl (barbro.dahl@uis.no) Tlf. 48 99 07 31

Feltleder: Grethe Moéll Pedersen

Feltarkeolog: Kjetil Bortheim

Naturvitenskapelig ansvarlig: Sara Westling

Det nordlige feltet ligger foran dagens gårdsbebyggelse på Lunde

Det nordlige feltet ligger foran dagens gårdsbebyggelse på Lunde
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.