Utgravingsprosjekt

Lunde


Sted: Stavanger, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

I forbindelse med utbygging av veiprosjektet Ryfast vil to områder hvor det er registrert automatisk fredede kulturminner bli berørt (id. 94802 og 157375). Ved fylkeskommunes registreringer ble det påvist bosettingsspor i form av stolpehull, kokegroper og grøfter innenfor to ulike områder i den kommende veitraséen.

Lokalitetene ligger på gården Lunde, nordøst på øya Hundvåg. Fra området er det kjent kulturminner og funn fra alle perioder av forhistorien. Bosettingssporene som skal undersøkes i år antas å skrive seg fra bronsealder (1800–500 f.Kr.) og jernalder (500 f.Kr.–1050 e.Kr.). Umiddelbart øst for undersøkelsesområdet ligger det gravrøyser på de lave toppene. På den dyrka flata mellom gravrøysene er det påvist svært funnrike kulturlag tolket som et gårdsanlegg fra eldre jernalder. Hele høydedraget er et fredet kulturminnemiljø som ikke vil bli berørt av det planlagte veiprosjektet.