Utgravingsprosjekt Lein

To hus tett i tett på Lein

15.07.13
Snitting av stolpehull i hus 1. Foto Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.

Utgravningen på Lein i Verdal i Nord-Trøndelag ble avsluttet fredag 12. juni etter tre ukers undersøkelser. Her har arkeologene fra NTNU Vitenskapsmuseet funnet rester av to hus fra førhistorisk tid.

Begge husene er treskipete, med to rekker takbærende stolper, og med veggstolper utenfor disse igjen. Det er ingen spor av utskiftninger av stolper, og stolperekkene er svært regelmessige uten overlappinger eller brudd i rekkene, noe som tyder på at hvert hus kun har hatt én bruksfase.

Ingen av husene er hele. Det vi har funnet, er søndre del av husene. Nordre del er skjult av fylkesvegen som ligger like inntil feltet, og vi kan derfor ikke si hvor lange husene har vært i utgangspunktet. Husene ligger på et felt sør for fylkesvegen, og på feltet nord for fylkesvegen ser vi ikke spor etter husene, så vi har i det minste et anslag på maksimumslengden husene kan ha hatt.Husene ligger parallelt med hverandre, med 6-7 meters mellomrom.

Det vestligste huset er relativt godt bevart, med tydelige og solide takbærende stolper, og mindre veggstolper utenfor disse igjen. På vestsiden av huset har det vært et inngangsparti, dette kan vi se ved at det er satt ned to stolper til en døråpning her. Disse to stolpene er trukket inn mellom veggrekken og takrekken av stolper. Det er også et større mellomrom mellom de to takbærende stolpene innenfor døra, sannsynligvis fordi det skulle være bedre plass til å gå inn og ut her. Huset måler om lag 6 meter i bredden, og 7 meter av huset er bevart i lengderetningen.

Hus 1 med markerte stolpehull. Blå tallerkener viser takbærende stolper, oransje markerer døråpningen, og de hvite viser veggstolpene. Sett mot SØ. Foto: Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.

Hus 1, det vestligste huset, med markerte stolpehull. Blå tallerkener viser takbærende stolper, oransje markerer døråpningen, og de hvite viser veggstolpene. Sett mot SØ. Foto: Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.

Det østligste huset er svært dårlig bevart, her er kun 4 meter av huset bevart i lengden. Den endelige avslutningen av huset i sør er ikke mulig å avgjøre, men det antas at vi har med søndre ende av huset å gjøre, da stolperekkene ser ut til å bue innover mot midten mot sør. Dette huset har vært 5,6 meter bredt, det vil si om lag like bredt som det vestligste huset.

Noe som er ganske uvanlig med de to husene på Lein, er at de er orientert nord-sør i lengderetningen. I forhold til terrenget og fremherskende vindretninger akkurat her, ville det trolig vært mest naturlig at husene var orientert øst-vest. Det kan derfor tyde på at disse husene kan ha vært mindre bygninger på en større gård, der kanskje hovedhuset (som ikke er funnet), har ligget øst-vest. Kanskje har det ligget et mindre tun mellom disse husene? Akkurat det forutsetter dog at de to husene som ble funnet på Lein har vært samtidige, og det får vi ikke svar på før resultateten fra C14-prøvene foreligger. Det er foreløpig vanskelig å si noe om husenes funksjon, da det ikke er funnet ildsteder i noen av dem. Vi har heller ikke funnet noen gjenstander som kan knyttes til husene.

På den lille flaten like sør for fylkesvegen lå det bevart rester av to treskipete hus under matjordlaget. Sett mot SV. Foto: Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.

På den lille flaten like sør for fylkesvegen lå det bevart rester av to treskipete hus under matjordlaget. Fra dette punktet er utsikten utover Verdal formidabel. Sett mot SV. Foto: Marte Mokkelbost, NTNU Vitenskapsmuseet.

I nærheten av husene ble det også funnet noen kokegroper, og på det nordlige feltet fant vi også avfallsgroper, blant annet en med dyrebein i. Kanskje vil dateringene vise om også noen av disse strukturene er samtidige med ett eller begge husene, og da kan vi få et enda mer detaljert innblikk i historien bak husene på Lein.

Ubrente rester av kjevebein og tenner fra husdyr funnet i avfallsgrop. Foto: Dag-Øyvind H. Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Ubrente rester av kjevebein og tenner fra husdyr funnet i avfallsgrop. Foto: Dag-Øyvind H. Engtrø, NTNU Vitenskapsmuseet.

Deltakere på utgravningen var Dag-Øyvind H. Engtrø, John Asbjørn Havstein, Harald B. Midthjell og Marte Mokkelbost. I tillegg gjorde Arne A. Stamnes geofysiske undersøkelser av utgravningsfeltene.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.