Utgravingsprosjekt Kvernberget

Kvernberget

20.12.10
Av Redaksjonen

I alt 29 steinalderlokaliteter er registrert, hvor 22 av disse kommer i berøring med utvidelse av flyplassen. Allerede høsten 2006 startet NTNU, Vitenskapsmuseet med arkeologiske undersøkelser hvor 4 steinalderlokaliteter ble undersøkt.Sommeren 2007 skal i alt 18 steinalderlokaliteter undersøkes. Lokalitetene ligger i høyder fra ca 20 moh til ca 40 moh. De fleste av lokalitetene kan dateres til mesolittikum ( eldre steinalder ) og neolittikum ( yngre steinalder ). Undersøkelsene vil starte 21 mai og holde på ca 4 måneder. Mellom 30 – 35 arkeologer og studenter vil være i aktivitet med utgravning i området.

Bakgrunn
Kristiansund kommune har i samarbeid med Avinor startet arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for Kristiansund lufthavn Kvernberget. Planarbeidet har sammenheng med at det innføres nye sikkerhetsforskrifter med skjerping til blant annet sikkerhetsområdene rundt flystripa. En utvidelse av rullebanens lengde vil være en del av planen. Kristiansund kommune vurderer det slik at det ikke finnes andre alternativer for utvidelse av rullebanen enn østover, i og med at dagens rullebane ligger nær opptil Riksvei 70 i vest. En utvidelse mot øst betyr store maseoppfyllinger, da terrenget her ligger opptil 40 m lavere enn rullebanens nivå. I 2005 registrerte Møre og Romsdal fylke 15 steinalderlokaliteter innen planområdet. Denne registreringen er beskrevet i rapporten Møre og Romsdal Fylke, Kulturavdelinga, Registrering av automatisk freda kulturminner i forbindelse med planlagt utviding av Kristiansund lufthavn, Kvernberget 2005 (innberetning ved Silje E. Fretheim). I etterkant av registreringene i 2005 ble planområdet utvidet videre østover. I tillegg kom det forslag til veitrasé for turvei rundt det nye flyplassområdet i øst. I 2006 ble det derfor gjennomført nye registreringer innenfor det utvidede planområdet, hvor 14 nye steinalderlokaliteter ble registrert. Denne registreringen er beskrevet i rapporten Møre og Romsdal Fylke, Kulturavdelinga, Registrering av automatisk freda kulturminner i forbindelse med planlagt utviding av Kristiansund lufthavn, Kvernberget. Supplement til registreringer gjort i 2005. 2006 (innberetning ved Silje E. Fretheim).

Prosjektansvarlig var Anne Haug
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.