Utgravingsprosjekt Krifast

En rekke mulige strukturer

29.06.12
Av Redaksjonen

I forbindelse med at det skal bygges nytt kryss ved Krifast skal bomstasjonen og veien bygges om. På begynnelsen av  1990 – tallet ble Krifastanlegget bygget og gjorde at Kristiansund fikk fastlandsforbindelse. I  forkant av dette ble det gjennomført registeringer og undersøkelser av Vitenskapsmuseet.

En av lokalitetene den såkalte Inner-Hamna ( ID: 143533) ble liggende urørt da den ikke kom i konflikt med utbyggingen. Denne lokaliteten ligger nå midt i det området hvor man planlegger å legge om til nytt kryss. Lokaliteten ligger  svært lunt til mellom en vertikal fjellvegg orientert NØ – SV . Området ligger mellom 8 og 12 moh og består av gras og beitemark. Det går en eldre traktorveg tvers gjennom lokaliteten.

Det foreligger en 14 C datering til eldre bronsealder og funnmaterialet fra registreringen viser et utvalg flintavslag uten klare diagnostiske trekk. Det er også gjort funn av et mulig kulturlag.

Undersøkelsen startet den 25.06 og har en varighet fram til 20.07. Her graver følgende personer: Astrid Lorentzen ( feltleder), Annette brede, Johanne Ranvik, Synne Husby Rostad og Karen Oftedal.

No er undersøkinga ved bomstasjonen på Krifast, Bergsøya i Gjemnes kommune godt i gang.  Fem arkeologar skal i fire veker framover undersøkje området rett nord for denne, i samband med at veganlegget på Krifast er tent inn – her skal no byggjast ei rundkjøring. Denne fyrste veka har gått med til maskinell flateavdekking og oppreinsking av lokaliteten. For å avgrense har me også lagt eit prøvestikk i området vest for lokaliteten.

Lokaliteten ligg mellom ein bratt berghammar og vegfundament til eksisterande veg. Området som er avdekt med maskin har ei utstrekning på omtrent eit mål.  Hovudområde med funn frå registrering er derimot betydeleg mindre. Under registreringa ble det funne flintavslag, fragment av slipt bergart og mogleg kulturlag. Det føreligg ei trekoldatering til 2950 BP.

Me har funne ei rekkje moglege strukturar, mellom anna to kokegropar. I den austlege skråninga av lokaliteten finns eit dyrkingslag som inneheld mykje kol. Me har ikkje funne så mykje littisk materiale enno, men det verkar som om det dukkar opp fleire avslag under den pågåande oppreinskinga. I materialet me har funne til no har me blant anna ein skapar i flint ( tekst: Astrid Lorentzen ).

IMG_0001

IMG_0014

IMG_0016

IMG_0020
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.